อบรมออนไลน์สด หลักสูตร “เทคนิคการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการวางแผนปฏิบัติ”

Effective Problem Solving, Decision Making and Action Planning

Public Training Online: อบรมวันที่ 12 กรกฎาคม 2566  เวลา 9.00- 16.00 น.
วิทยากรอบรมโดย ดร. วชิระ ชนะบุตร

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

กำหนดการอบรม
8.30 Vickk Training เปิดห้องอบรมออนไลน์ Zoom
9.00 – 10.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 1
10.30 – 10.45 พักเบรก 15 นาที
10.45 – 12.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 2
12.00 – 13.00 พักเที่ยง
13.00 – 14.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 3
14.30 – 14.45 พักเบรก 15 นาที
14.45 – 16.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 4

ความสำคัญการอบรม
ในการดำเนินชีวิตของคนเราทุกวันนี้ ทุกคนต่างเผชิญกับปัญหาต่างๆ ในการทำงานและในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องมีความสามารถในเรื่องนี้ องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์การธุรกิจหรือองค์การสาธารณะ ต่างย่อมมุ่งหวังให้ลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร ได้รับความพึงพอใจจากการทำงานขององค์กร ซึ่งทักษะในการแก้ปัญหาและตัดสินใจของบุคลากรในองค์กรถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอันจะช่วยทำให้องค์การไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ได้

วัตถุประสงค์การอบรม
1. ให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการวางแผนปฏิบัติ อย่างเป็นระบบ โดยสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ให้รู้ เข้าใจกระบวนการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ การตัดสินใจ และวิธีการใช้งานเครื่องมือ(Tools) การแก้ปัญหา การตัดสินใจ
3. ให้มีทักษะในการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการวางแผนปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม
1. ความหมายของปัญหา ความเข้าใจในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ
2. สร้างระบบความคิดให้ถูกต้อง เกี่ยวกับการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการวางแผนปฏิบัติ
• วิธีการคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking)
• ความเป็นเหตุและผล (Causal loop)
3. ภาพรวมการแก้ปัญหา
• ความเข้าใจสถานการณ์ และการวิเคราะห์สถานการณ์
• ระบุและกำหนดปัญหา
• การเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริง
4. เทคนิคในการค้นหา วิเคราะห์และอธิบายสาเหตุปัญหา
5. เทคนิคในการหาวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้
6. การสร้างทางเลือกในการตัดสินใจ ข้อดี ข้อด้อย ในแต่ละทางเลือก
7. เทคนิควิธีการเสนอให้เลือกทางเลือก พร้อมเหตุผล
8. การเชื่อมโยงเทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบ มาใช้ในการแก้ไขปัญหา และวางแผนปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ
9. วิธีการวางแผนปฏิบัติ รวมทั้งแผนฉุกเฉิน
10. วิธีการติดตามและประเมินผล

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก , ชมวีดีทัศน์
– กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
– เรียนรู้จากกิจกรรมการอบรม สรุป ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานได้จริง

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจัดเตรียมไว้
โปรแกรม Zoom สำหรับผู้เข้าอบรม ลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ , Notebook หรือ Smartphone (โปรแกรม Zoom สามารถดาวน์โหลดฟรี ใช้งานฟรี ลงได้ทั้งใน Notebook และ Smartphone) หรือเข้าใช้งานโดยตรงที่เวป  https://zoom.us/join

ทั้งนี้ไม่ต้องเป็นกังวลในการเข้าร่วมอบรมและใช้งานโปรแกรมนะคะ เพราะจะมีเจ้าหน้าที่ของ Vickk Training คอยดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาค่ะ 

อัตราค่าบริการ และรายละเอียดการชำระเงิน

  • อัตราค่าอบรมปกติ
    อัตราค่าอบรม : = 2,900 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)
  • กรณีชำระ ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน
    รับส่วนลด 5% จาก 2,900 บาท(ยังไม่รวม VAT)
    อัตราค่าอบรม : = 2,755 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
1. ไฟล์เอกสารประกอบการอบรม และ Link รหัสเข้าห้องอบรม Zoom จัดส่งให้ทางอีเมล ก่อนวันอบรม
2. วุฒิบัตร (E-Certificate) สำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน จัดส่งให้หลังวันอบรมทางอีเมล

การชำระเงินค่าอบรมสัมมนา
1. โอนเงิน หรือฝากเช็ค (เช็คสั่งจ่าย บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด หรือ BUNNE BUSINESSION CO.,LTD.) เข้าบัญชีออมทรัพย์ ดังนี้
=> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี  เลขที่บัญชี 109-243809-5
=> ธนาคารกสิกรไทย สาขา ตลาดวงศกร สายไหม เลขที่บัญชี 049-1-34260-9

2. ส่ง Pay in ไปที่ info@vickktraining.com หรือ vickktraining@gmail.com

รายละเอียดผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549026812  สำนักงานใหญ่
บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด  17/24 ม.ปริญ รามอินทรา – วัชรพล  ซ.วัชรพล 2 (รามอินทรา 55/8)  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10230

ช่องทางการติดต่อ
โทรศัพท์ 02-7895644  095-3691591   095-9616642

Line ID :  @vickktraining
E-mail :  vickktraining@gmail.com

 ⇒   โบร์ชัวร์หลักสูตรอบรม & ใบสมัครอบรม

    สำรองที่นั่งอบรม