อบรมออนไลน์สด หลักสูตร “เทคนิคการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการวางแผนปฏิบัติ”

Effective Problem Solving, Decision Making and Action Planning

ความสำคัญการอบรม
ในการดำเนินชีวิตของคนเราทุกวันนี้ ทุกคนต่างเผชิญกับปัญหาต่างๆ ในการทำงานและในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องมีความสามารถในเรื่องนี้ องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์การธุรกิจหรือองค์การสาธารณะ ต่างย่อมมุ่งหวังให้ลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร ได้รับความพึงพอใจจากการทำงานขององค์กร ซึ่งทักษะในการแก้ปัญหาและตัดสินใจของบุคลากรในองค์กรถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอันจะช่วยทำให้องค์การไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ได้

วัตถุประสงค์การอบรม
1. ให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการวางแผนปฏิบัติ อย่างเป็นระบบ โดยสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ให้รู้ เข้าใจกระบวนการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ การตัดสินใจ และวิธีการใช้งานเครื่องมือ(Tools) การแก้ปัญหา การตัดสินใจ
3. ให้มีทักษะในการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการวางแผนปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม
1. ความหมายของปัญหา ความเข้าใจในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ
2. สร้างระบบความคิดให้ถูกต้อง เกี่ยวกับการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการวางแผนปฏิบัติ
• วิธีการคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking)
• ความเป็นเหตุและผล (Causal loop)
3. ภาพรวมการแก้ปัญหา
• ความเข้าใจสถานการณ์ และการวิเคราะห์สถานการณ์
• ระบุและกำหนดปัญหา
• การเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริง
4. เทคนิคในการค้นหา วิเคราะห์และอธิบายสาเหตุปัญหา
5. เทคนิคในการหาวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้
6. การสร้างทางเลือกในการตัดสินใจ ข้อดี ข้อด้อย ในแต่ละทางเลือก
7. เทคนิควิธีการเสนอให้เลือกทางเลือก พร้อมเหตุผล
8. การเชื่อมโยงเทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบ มาใช้ในการแก้ไขปัญหา และวางแผนปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ
9. วิธีการวางแผนปฏิบัติ รวมทั้งแผนฉุกเฉิน
10. วิธีการติดตามและประเมินผล

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก , ชมวีดีทัศน์
– กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
– ฝึกปฏิบัติจาก Workshop ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานได้จริง

สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม Public Training… คลิก