หลักสูตรอบรม การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และความพึงพอใจของลูกค้า CRM & CS
Customer Relationship Management / Customer Satisfaction

ดูรายละเอียด : หลักสูตรอบรมเปิดอบรมแบบ Public Training ด้าน CRM…คลิก

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญ
CRM Customer Relationship Management เป็นกระบวนการและเทคโนโลยีที่ครบเครื่องเพื่อบริหารจัดการกับลูกค้าในปัจจุบันและลูกค้าในอนาคต ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราด้วยการตลาด การขาย การบริการ ในทุกรูปแบบของการสื่อสาร เป้าหมายคือการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อเพิ่มรายได้ เพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจ โดยธำรงสัมพันธภาพของทุกแผนกในองค์กร CRM จะสำเร็จได้ต้องอาศัยองค์รวมในองค์กรที่ทุกคนจะเห็นพ้องร่วมกันและปฏิบัติการร่วมกันในแบบบูรณาการ

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อใช้ความสัมพันธภาพเป็นปัจจัยในการเพิ่มยอดขาย
2. เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า เพิ่มความคุ้มค่าให้เกิดขึ้นในสายตาของผู้บริโภคเพื่อธำรงความภักดี
3. เพื่อเน้นการบริการสู่ความเป็นเลิศ และสร้างสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า
4. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อซ้ำ ด้วยกลยุทธ์ CRM & CS
5. เพื่อเน้นการสามารถรักษาลูกค้าไว้ได้ตลอดไป ด้วยกลยุทธ์ CRM & CS

หัวข้อการอบรม
1. วิวัฒนาการของตลาด
– การตลาดในยุคปัจจุบัน และการตลาดในยุคหน้า
– What is CRM ? ทำความเข้าใจให้ตรงประเด็น
– เป้าหมายของ CRM ที่องค์กรต้องไปถึง
2. หัวใจของ CRM (Customer Relationship Management)
– มิติแห่งความสัมพันธ์
– องค์ประกอบที่สำคัญของ CRM
– แนวทางของ CRM สู่การปฏิบัติจริง
– อนาคตของ Relationship Marketing
– สายโซ่แห่งความสัมพันธ์
3. การสร้างความพึงพอใจสำหรับลูกค้า CS (Customer Satisfaction)
– ทำไม? ต้องทำกิจกรรม CS(Customer Satisfaction)
– เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค Digital 4.0 และยุคหน้า
– ปรับกรอบความคิดเกี่ยวกับลูกค้า และการบริการ ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในยุค Digital 4.0
– พฤติกรรมในการให้บริการ ยกระดับความเป็นมืออาชีพ
4. การบริการสู่ความเป็นเลิศ ด้วยกลยุทธ์ CRM & CS

ดูรายละเอียด : หลักสูตรอบรมเปิดอบรมแบบ Public Training ด้าน CRM…คลิก