หลักสูตรอบรม ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์เพื่อการแก้ปัญหาเชิงรุก Critical Thinking for pro-active problem solving

หลักการความสำคัญ
ปัจจุบันภารกิจของบุคลากรในองค์กร นับวันจะเพิ่มมากขึ้นๆ อันเนื่องจากองค์กรต้องปรับตัวให้ทันต่อการแข่งขันและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บุคลากรจำเป็นต้องบริหารและแก้ปัญหาในการทำงาน ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นที่บุคลากรจะต้องมีความสามารถในเรื่องนี้
การฝึกฝนทักษะ การคิดเชิงวิพากษ์(Critical Thinking) เป็นการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของความเสี่ยงหรือประเด็นปัญหาตามข้อเท็จจริง ข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยปราศจากอิทธิพลจากความรู้สึกส่วนตัว ความคิดเห็นหรืออคติ โดยมุ่งเน้นไปยังข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงเพียงอย่างเดียวและใช้หลักตรรกะเหตุผล ความเชื่อมโยงต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ มีความเป็นเหตุเป็นผล มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สามารถใช้สำหรับโต้แย้งในประเด็นและความเสี่ยงต่างๆ ที่น่าจะเกิดขึ้นมากที่สุด การประเมินและการตีความเพื่อเกิดการตัดสินใจได้อย่างสมเหตุผลเพื่อแก้ปัญหาเชิงรุก
องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจหรือองค์กรสาธารณะ ต่างย่อมมุ่งหวังให้ลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร ได้รับความพึงพอใจจากการทำงานขององค์กร ซึ่งทักษะในการคิดเชิงวิพากษ์(Critical Thinking) เพื่อการแก้ปัญหาเชิงรุก ในองค์กรถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอันจะช่วยทำให้องค์กรไปสู่เป้าหมายที่ประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์กรอบรม
1. ให้มีความรู้ความเข้าใจในการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)  สามารถพิจารณา ประเมินและตัดสินใจในสิ่งต่างๆ หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้น ที่มีข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้ง โดยพยายามแสวงหาคำตอบที่มีความสมเหตุสมผล
2. ให้มีความสามารถใช้การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) เมื่อเผชิญสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป หรือที่ไม่ได้คาดหวัง
3. ให้มีทักษะในการแก้ปัญหา เมื่อเกิดความสงสัยหรือเกิดข้อโต้แย้งในเหตุผลหรือข้ออ้างนั้น ด้วยการตรวจสอบและสืบค้นคว้าจริงอันจะนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
2. ความหมายของการแก้ปัญหาเชิงรุก ความเข้าใจในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
3. การระบุปัญหา วิธีรวบรวมข้อมูล วิธีการสังเกต การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูล ความเชื่อข้อคิดเห็น ข้อเท็จจริง
4. การวิเคราะห์สถานการณ์ของปัญหา ระดับความรุนแรง ผลกระทบของปัญหาในมิติของเวลา สถานที่
5. Workshop : ฝึกทดลองแก้ปัญหาหลายๆ แบบ ยุทธวิธีการคิดวิพากษ์ (Critical Thinking) เพื่อวิเคราะห์ประเมินปัญหา และตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้เครื่องมือฝึกการคิด (Tools for thinking) สำหรับ
การแก้ปัญหาเชิงรุก
6. กรณีศึกษา การคิดเชิงวิพากษ์(Critical Thinking) เพื่อการแก้ปัญหาเชิงรุก
7. การประยุกต์การคิดเชิงวิพากษ์(Critical Thinking) เพื่อการแก้ปัญหาเชิงรุก กับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
8. การเชื่อมโยงข้อมูลทุกมุมมอง ภาพรวม ความสัมพันธ์ในรายละเอียด และการสื่อสารเพื่อการนำไปใช้

รูปแบบการอบรม
– บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก 30%
– ฝึกปฏิบัติจาก Workshop ให้นำไปประยุกต์สู่การทำงานจริงการปฏิบัติจริง 50%
– เพิ่มประสบการณ์จากตัวอย่าง / กรณีศึกษา , ให้คำปรึกษาในระหว่างการอบรม 20%

• การอบรมใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลาง การตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
• เนื้อหาการอบรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดความเข้าใจด้วยตัวเองเป็นอย่างดี