อบรม หลักสูตร Creative Thinking (For Work) การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน

ความสำคัญ
ในสมัยก่อนเราเชื่อกันว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวคนบางคนมาตั้งแต่เกิด แต่พอมาถึงปัจจุบันที่เป็นยุคแห่งวิทยาการทำให้ความเชื่อดั้งเดิมที่มีเคยมีมาปรับเปลี่ยนไป เพราะนักจิตวิทยาส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นความสามารถที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนตั้งแต่เกิด เพียงแต่มีการแสดงออกหรือมีพัฒนาการมากน้อยต่างกันไป และยังสามารถพัฒนาเพิ่มให้มีมากขึ้นด้วยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งกระบวนการคิดสร้างสรรค์นั้น เป็นกระบวนการทำงานของสมองที่มีขั้นตอนต่างๆ ในการคิดและแก้ปัญหาจนสำเร็จ ดังนั้น การทำงานของเราก็เช่นกันงานจะออกมาดีหรือไม่ ล้วนแล้วก็จะต้องมีความคิดที่สร้างสรรค์ออกมาอยู่เสมอ

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อเป็นการปรับทัศนคติและสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการทำงาน
2. เพื่อให้เกิดความรู้ความคิดสร้างสรรค์ต่อการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเป็นการฝึกให้คิดแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์
4. เพื่อเป็นการฝึกพัฒนาศักยภาพการคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
5. เพื่อเรียนรู้ข้อเด่น ข้อด้อยของตนเอง และสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงาน,การใช้ชีวิต ให้มีประสิทธิภาพและมีความสุข
6. เพื่อให้สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ให้เต็มที่เต็มพลัง และสามารถปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างสร้างสรรค์

หัวข้อการอบรม
1. ความจำเป็นของความคิดสร้างสรรค์
• หลักการใช้สมอง 2 ข้าง
• เทคนิคการส่งเสริมให้ใช้จินตนาการตนเอง , ตัวอย่างการใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา
• เทคนิควิธีการสร้างแนวคิดใหม่
• เทคนิคการตรวจสอบความคิดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการทำงาน
2. เทคนิคต่างๆ ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
• เทคนิคการระดมสมอง Brain Storming (ที่ถูกต้อง) โดยใช้ปัญญาของกลุ่ม
• เทคนิคเน้นการสร้างความสัมพันธ์ในชิงสร้างสรรค์
• เทคนิคในการสร้างสรรค์โดยใช้รูปแบบ Key Word
• เทคนิคการให้ความเข้าใจ เห็นใจ และความรู้สึกของคนอื่น
3. เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและเพิ่มศักยภาพในการทำงาน
• การสำรวจตัวเอง เพื่อดึงศักยภาพออกมาใช้ให้เต็มที่เต็มพลัง
• เทคนิคการส่งเสริมให้ใช้จินตนาการตนเอง
• เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน
• เทคนิคการคิดและทำเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
• สัญญาณอันตราย! และตัวชี้วัดความสำเร็จ

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก , ชมวีดีทัศน์
– กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
– ฝึกปฏิบัติจาก Workshop ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานได้จริ


Click..ดูกำหนดการจัดอบรม Public Training หลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง .. หลักสูตรอบรม “เทคนิคการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการวางแผนปฏิบัติ”