อบรม ออนไลน์สด หลักสูตร การค้นหา ค่านิยมองค์กร และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับค่านิยมองค์กร (WORKSHOP PROGRAM)

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

กำหนดการอบรม
8.30 Vickk Training เปิดห้องอบรมออนไลน์ Zoom
9.00 – 10.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 1
10.30 – 10.45 พักเบรก 15 นาที
10.45 – 12.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 2
12.00 – 13.00 พักเที่ยง
13.00 – 14.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 3
14.30 – 14.45 พักเบรก 15 นาที
14.45 – 16.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 4

ความสำคัญหลักสูตรอบรม
ปัจจุบันภารกิจของบุคลากรในองค์กรนับวันจะเพิ่มมากขึ้นๆ อันเนื่องมาจากองค์กรต้องปรับตัวให้ทันสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บุคลากรจำเป็นต้องบริหารงานและแก้ปัญหาในการทำงานต่างๆ โดยหากองค์กรมีค่านิยมที่ทรงคุณค่าเอื้อต่อการดำเนินงาน ก็จะช่วยให้บริหารและแก้ปัญหาในการทำงานต่างๆ เป็นไปด้วยจิตสำนึกที่แสดงออกทางพฤติกรรมที่ดีร่วมกัน และเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จขององค์กร จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่องค์กรจะต้องมีความสามารถในเรื่องนี้
องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์การธุรกิจหรือองค์การสาธารณะ ต่างย่อมมุ่งหวังให้ลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความพึงพอใจจากการทำงานขององค์กร ดังนั้นการพัฒนาทัศนคติ พฤติกรรม ทักษะการคิดของบุคลากรในองค์กรให้เข้าสู่แนวทางที่ดีเหมาะสมสำหรับองค์กร จึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอันจะช่วยทำให้องค์กรไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จที่พึงประสงค์ได้

วัตถุประสงค์การอบรม
1. มีความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ที่เชื่อมโยงกับการจัดการงาน การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
2. ร่วมค้นหาค่านิยม ขององค์กร โดยสามารถนำมาใช้กับทำงาน การปฏิบัติจริง เอื้อต่อการบริหารจัดการงาน การนำภาระงานที่ได้รับมอบหมายไปสู่การดำเนินการปฏิบัติและปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
3. เรียนรู้คุณค่าของค่านิยม การทำงานร่วมกันเป็นทีมไปสู่ความสำเร็จขององค์กรด้วยกัน

หัวข้อการอบรม
• ความหมาย ความสำคัญของ พันธกิจ วิสัยทัศน์ คุณค่าร่วม
• ความหมาย ความสำคัญของ ค่านิยมองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร
• ความเชื่อมโยงของเป้าหมาย กลยุทธ์องค์กร ค่านิยมองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร
• Workshop การค้นหาค่านิยมองค์กร ลักษณะร่วมของคนในองค์กร
• การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับค่านิยมองค์กร
• Workshop การเลือกค่านิยมองค์กร ที่เป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จขององค์กร
• Workshop การทำคำอธิบายรายละเอียด ของค่านิยมองค์กร (ข้อที่เลือกแล้ว)
• อภิปรายสรุปผลที่ได้รับ และแนวทางการนำค่านิยมองค์กร ไปให้พนักงานถือปฏิบัติ

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจัดเตรียมไว้
โปรแกรม Zoom สำหรับผู้เข้าอบรม ลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ , Notebook (โปรแกรม Zoom สามารถดาวน์โหลดฟรี ใช้งานฟรี) หรือ สามารถเข้าใช้งาน Zoom ได้โดยเข้าผ่านเวปบราวเซอร์   https://zoom.us/join

ทั้งนี้ไม่ต้องเป็นกังวลในการเข้าร่วมอบรมและใช้งานโปรแกรมนะคะ เพราะจะมีเจ้าหน้าที่ของ Vickk Training คอยดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาค่ะ