sales-01

อบรมหลักสูตร กลยุทธ์ปิดการขาย ลูกค้าแบบองค์กร อย่างมืออาชีพ

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความเป็นมาและหลักการ
การดำเนินธุรกิจแบบ Business to Business เป็นหัวใจหลักของธุรกิจส่วนใหญ่ และลูกค้าแบบองค์กร (Corporate Account) เป็นกลุ่มลูกค้าหลักที่สร้างรายได้และความมั่นคงของกิจการ การขายไม่ว่าในยุคใดสมัยใดก็ต้องพึ่งพาการนำเสนอและวางกลยุทธ์ที่เหมาะสมจากนักขาย และต้องอาศัยเครื่องมือ เทคโนโลยี หรือเทคนิคด้านอื่นๆเข้ามาช่วย การขายลูกค้าแบบองค์กร เป็นศาสตร์ที่สำคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจ ปัจจุบันความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป สภาพตลาดเปลี่ยนแปลงไป และการแข่งขันรุนแรงขึ้นทำให้นักขายจำเป็นต้องเรียนรู้และพัฒนาตามให้ทัน กลยุทธ์การขายลูกค้าแบบองค์กรสมัยใหม่ เป็นเทคนิคการขายที่ศึกษาและเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าองค์กรอย่างถ่องแท้ พร้อมทั้งเป็นการประเมินสถานการณ์ความต้องการในอนาคตของลูกค้า การผสมผสานการนำเสนองานขายและการเจรจาโน้มน้าวเข้ากับการวางกลยุทธ์การขาย จะเป็นเครื่องมือที่ดีในการสร้างการขายขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์
ให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงการนำเสนองานขาย และการวางกลยุทธ์การขายสำหรับลูกค้าแบบองค์กร เพื่อให้สามารถจัดการกับการขายและสภาพการแข่งขันได้ ตลอดจนสร้างทักษะการเป็นนักบริหารงานขายที่ประสบความสำเร็จอย่างมืออาชีพและต่อสู้ในสมรภูมิธุรกิจปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

โครงสร้างเนื้อหาและหัวข้อการอบรม
1. ลักษณะการทำธุรกิจกับลูกค้าแบบองค์กร
– ความความต้องการของลูกค้าแบบองค์กร
– การศึกษาสภาพแวดล้อมของลูกค้าแบบองค์กร
– สภาพแวดล้อมองค์กรแบบ High Performance Business
2. การสร้างความสัมพันธ์และอ่านเกมส์ลูกค้า
– การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบองค์กร
– เทคนิคการอ่านเกมส์ของลูกค้า
– บทบาท แรงสนับสนุน แรงต้าน ของลูกค้าแบบองค์กร
– เจาะลึกขั้นตอนการตัดสินใจของลูกค้าแบบองค์กร
3. การขายแบบวางกลยุทธ์, ศาสตร์สำหรับการขายลูกค้าองค์กร
– เทคนิคการขายแบบการขยับจุด Focus
– การจัดโครงสร้างและกลยุทธ์การขายแบบ Championship Structure
– การสร้าง Sales DNA
– การจัดการ Sales Performance Pyramids
4. การเชื่อมโยงความต้องการของลูกค้า การตัดสินใจ และการปิดการขายลูกค้าแบบองค์กร
– Sales Insight การมองทะลุความต้องการและการตัดสินใจ
– การสร้างสะพานเชื่อมความต้องการลูกค้ากับข้อเสนอเพื่อปิดการขาย
– เทคนิคการปิดการขายสำหรับลูกค้าองค์กร
– 6 กุญแจสำคัญเพื่อพิชิตลูกค้าแบบองค์กร