หลักสูตรอบรม การจัดการความรู้ในองค์กรด้วย COP (Communities of Practice) Implementation Process ภาคปฏิบัติ + ปูพื้นฐาน KM

ความสำคัญของ Communities of Practice : CoPs
Communities of Practice : CoPs หรือชุมชนนักปฏิบัติ เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ ที่อยู่กับคน (Tacit Knowledge) หรือเป็นประสบการณ์ของคน ซึ่งบุคลากรทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยสร้างผลงานให้องค์กร โดยแต่ละคนมีอิสระในการสร้างแรงบันดาลใจ และทุกคนเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ร่วมกัน
หลักสูตรนี้ฝึกปฏิบัติในกระบวนการ CoPs เทคนิคการเลือกองค์ความรู้ และเทคนิคการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยความรู้สึกไว้วางใจซึ่งกันและกันในเชิงบวก รวมถึงกติกาเมื่อคนจากหลายที่มาอยู่ร่วมกัน โดยหากปฏิบัติบ่อยๆ แล้ว เครื่องมือนี้ช่วยให้คนในองค์กรมีสมรรถนะและองค์กรจะปรับตัวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) พัฒนาองค์กรมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์การอบรม
1. ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่ององค์กรแห่งกรเรียนรู้ (Learning Organization) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) และการนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร
2. ให้รู้เข้าใจกระบวนการ Communities of Practice : CoPs หรือชุมชนนักปฏิบัติ
3. ฝึกปฏิบัติให้มีทักษะในการสร้าง Communities of Practice ที่จะนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
หัวข้อการอบรม
1. แนวคิดการนำหลักการองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และการจัดการความรู้ (Knowledge Management) มาสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อความได้เปรียบระหว่างองค์กรในยุค Digital Economy
2. หลักการและประโยชน์ของการใช้การจัดการความรู้ (Knowledge Management) และนำ Communities of Practice : CoPs เป็นเครื่องมือพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร
3. ลำดับชั้นของความรู้ (Knowledge Hierarchy) นิยามของความแตกต่างของ Data , Information , Knowledge และ Smartness
4. เทคนิคการใช้เครื่องมือ The Fifth Discipline (วินัย 5 ประการ) ที่นำไปสู่การสร้าง Communities of Practice : CoPs
Discipline 1 กรอบความคิด ความเชื่อ (Mental Models) ของคนในองค์กร
Discipline 2 การคิดทั้งระบบ (Systems Thinking) ของคนในองค์กร
Discipline 3 ความมุ่งมั่นต่อเป้าหมาย (Personal Mastery) ของคนในองค์กร
Discipline 4 การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) ของคนในองค์กร
Discipline 5 การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Building Shared Vision) ของคนในองค์กร
5. การบูรณาการ The Fifth Discipline เข้ากับการสร้างความรู้ขององค์กรด้วย SECI Model และกระบวนการ Communities of Practice : CoPs
6. การจัดทำแผน Communities of Practice : CoPs และการทำ After Action Review : AAR
7. กลยุทธ์การจัดการความรู้สู่การปฏิบัติจากองค์กรที่มีการจัดการความรู้ที่ดีเลิศ
8. Workshop : ฝึกปฏิบัติการจัดการความรู้ ด้วย CoPs (Communities of Practice)