หลักสูตรอบรม เทคนิคการมอบหมายงานและการควบคุมติดตามงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

หลักการและเหตุผล
การมอบหมายงาน และการควบคุมติดตามงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร จำเป็นต้องให้ความสาคัญทั้งกระบวนการตั้งแต่ การมอบหมายงาน การควบคุมติดตามงาน รวมไปถึงการให้กำลังใจแก่ผู้ทำงานทั้งก่อนมอบหมายงาน ระหว่างติดตามงาน และหลังจากทำงานเสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย โดยที่ผู้จัดการหรือหัวหน้างานที่ดีจะต้องคำนึงถึง “ใจเขาใจเรา” ในเวลาที่ไปติดตามงานจากลูกน้อง (ผู้ใต้บังคับบัญชา) เสมอ เพราะจะทำให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจจากลูกน้อง (ผู้ใต้บังคับบัญชา) อีกทั้งการมอบหมายและการควบคุมติดตามงานนั้น จะต้องตอบสนองและสอดคล้องในเรื่องของ คุณภาพ(Quality) , ต้นทุน(Cost) , การจัดส่งสินค้าและบริการ(Delivery) , ความปลอดภัยของพนักงาน(Safety) , การสร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับพนักงาน(Morale) และเรื่องของสิ่งแวดล้อม(Environment) ซึ่งหัวหน้างานจะต้องคิดและบริหารจัดการแบบองค์รวม เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพดีที่สุด อันจะส่งผลให้สามารถสร้างผลกำไรให้กับองค์กรอย่างยั่งยืนตลอดไป
วัตถุประสงค์อบรม
1. เพื่อเข้าใจ ความสาคัญและประโยชน์ของการมอบหมายงานและการควบคุมติดตามงาน
2. เพื่อทราบ เทคนิค แนวคิด หลักการ กระบวนการของ การมอบหมายงาน และการควบคุมติดตามงาน
3. เพื่อเข้าใจถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขในการมอบหมายงาน และ การควบคุมติดตามงาน
4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคนิคการสร้างแรงจูงใจและการสื่อสารเชิงบวกในการติดตามงาน
5. เพื่อลดความผิดพลาดของงาน และเพิ่มโอกาสที่งานจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้
6. เพื่อทราบว่าผู้ใต้บังคับบัญชามีการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีศักยภาพมากขึ้น
7. เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

หัวข้อการอบรม
1. อุ่นเครื่อง : ความสำคัญของ “การมอบหมายงาน การควบคุมติดตามงาน”
2. ทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้สัมฤทธิ์ผล
– ทักษะและความเข้าใจในหลักการของการมอบหมายงาน
– วิธีการ ประเภทและ กระบวนการของ การมอบหมายงาน
– การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการมอบหมายงาน
– ปัญหาและวิธีการแก้ไขในการมอบหมายงาน
3. ทักษะและเทคนิคการควบคุมติดตามงานให้สัมฤทธิ์ผล
– ทักษะและความเข้าใจในหลักการของการควบคุมติดตามงาน
– วิธีการ ประเภทและ กระบวนการของ การควบคุมติดตามงาน
– การทำบันทึกเพื่อช่วยในการติดตามงาน
– การควบคุมการปฏิบัติงานด้วยการสื่อสารที่สร้างสรรค์
– เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและการสื่อสารเชิงบวกในการติดตามงาน
– การป้องกันและแก้ไขปัญหาในการติดตามควบคุมงานเพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมาย

รูปแบบการอบรม
1. บรรยาย ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
2. แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม / Workshop ฝึกปฏิบัติ ให้นำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง