หลักสูตรอบรม เทคนิคการจัดทำ Competency และนำมาใช้บริหารพัฒนาบุคลากร ภาคปฏิบัติ (สำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ ทุกแผนก) 

ความสำคัญของ Competency
ปัจจุบันองค์กรชั้นนำต่างๆ ได้เห็นตรงกันว่าปัจจัยสำคัญที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กรคือบุคลากร ดังนั้นองค์กรจึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ ซึ่ง Competency(สมรรถนะ) ถือเป็นเครื่องมือที่เป็นฐานสำคัญที่หลายองค์กรชั้นนำต่างนำมาใช้ Competency (สมรรถนะ) เป็นระบบที่เชื่อมโยงบุคลากรกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ค่านิยมองค์กร และการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน้าที่ต่าง ๆ เป็นระบบฐานที่จะนำมาใช้ในการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้ไปตอบสนองเป้าหมายขององค์กร
ธุรกิจจำเป็นต้องสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มี Competency โดยต้องจัดทำให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางและศักยภาพของบริษัทฯ ดังนั้น ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ทุกฝ่าย และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง จึงควรเร่งทำความเข้าใจและพัฒนาเครื่องมือ Competency ให้สามารถนำมาใช้เป็นฐานการบริหารพัฒนาบุคลากรให้มีความชัดเจน บรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรต้องการ

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้หัวหน้างานมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง Competency รู้วิธีการ กระบวนการขั้นตอนการจัดทำ Competency และการนำมาใช้ในงานบริหารและพัฒนาบุคลากรในแผนก หรือหน่วยงาน
2. เพื่อให้หัวหน้างานมีทักษะเบื้องต้นในการจัดทำ Competency และนำมาใช้เป็นฐานการบริหารพัฒนาบุคลากรในแผนก หรือหน่วยงาน

หัวข้อการอบรม
1. หลักการแนวคิด ความเข้าใจ และประโยชน์ของ Competency
2. บุคลากรในธุรกิจควรมี Competency เป็นอย่างไร ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำ Competency การสื่อสารการจัดทำ Competency ในองค์กร
3. ความหมาย และการวิเคราะห์เพื่อหา
• Core Competency (สมรรถนะหลักของทุกคนในองค์กร)
• Functional Competency (สมรรถนะตามหน้าที่ปฏิบัติงาน)
• Managerial Competency (สมรรถนะสำหรับการบริหารงาน)
4. การจัดทำ Competency Dictionary การเขียนคำนิยาม และคำอธิบายพฤติกรรมระดับที่คาดหวัง
5. หลักการจัดทำ Competency Mapping และตัวอย่าง
6. หลักการประเมิน Competency ของบุคลากร และตัวอย่างการประเมิน
7. การจัดทำแผนฝึกอบรมในหน่วยงาน ตาม Competency
8. หัวหน้างานกับการสัมภาษณ์ผู้สมัครงานเพื่อเข้าทำงานในหน่วยงานต้นสังกัด (แบบ STAR Competency Based)
9. กรณีศึกษาการนำ Competency และนำมาใช้ในการบริหารและงานพัฒนาบุคลากรในธุรกิจ

รูปแบบการอบรม
1. บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก
2. กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
3. Workshop ฝึกปฏิบัติ ให้นำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
1. ผู้จัดการ หัวหน้างาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2. ผู้บริหารองค์กร / ผู้จัดการ หัวหน้างาน ฝ่ายต้นสังกัด
3. ผู้สนใจจัดทำ Competency และนำมาใช้ในการบริหารและงานพัฒนาบุคลากร ภาคปฏิบัติ