หลักสูตรอบรม มนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญ
หัวหน้างานที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและก้าวสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นได้นั้น ไม่เพียงแต่มีความเก่งเชี่ยวชาญเฉพาะในตัวงานเท่านั้น แต่หัวหน้างานนั้นจะต้องสามารถสร้างสรรค์คุณสมบัติด้านมนุษยสัมพันธ์และทักษะการสื่อสารที่ดีให้เกิดขึ้นมีในตัวเอง เพื่อสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในงานที่ตนทำ ในหมู่คณะขององค์กร สามารถจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานด้วยความเต็มใจและทุ่มเทให้กับการทำงาน ได้รับความร่วมมืออย่างดีกับเพื่อนร่วมงานในฝ่ายต่างๆ และยังสามารถสร้างความน่าความเชื่อถือและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างวิสัยทัศน์และแรงบันดาลใจของการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
2. เพื่อเสริมความพร้อมทางด้านมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน
3. เพื่อให้ทราบเทคนิคในการโน้มน้าวใจคนผ่านการมีมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี
4. เพื่อให้สามารถสื่อสารได้ตรงประเด็น พูดอย่างมีวาทศิลป์ และสามารถโน้มน้าวใจให้สัมฤทธิ์ผล
5. เพื่อให้เกิดความรัก เชื่อถือ และไว้วางใจจากผู้อื่น อันจะทำให้งานได้รับความร่วมมือและสำเร็จผล
6. เพื่อประยุกต์ใช้ในหลักการบริหารงาน บริหารคนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรม
1. อุ่นเครื่อง : หัวหน้างานยุคใหม่
– เทคนิคการสร้างวิสัยทัศน์และแรงบันดาลใจ
– ลักษณะหัวน้างานที่มีประสิทธิภาพ
2. มนุษย์สัมพันธ์เพื่อการทำงานที่สัมฤทธิ์ผล
– ลักษณะผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
– กระบวนการพัฒนามนุษย์สัมพันธ์
– เทคนิควิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการสร้างมิตร
– ศิลปะการเข้าถึงบุคคลเพื่อสร้างความคิดร่วม
– หลักการพัฒนาตนเพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา
– เทคนิควิธีจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามความคิดของเรา
3. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
– เทคนิคการสร้างความมั่นใจในการพูด
– ศิลปะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
– กลยุทธ์สร้างบรรยากาศที่ดีในการถ่ายทอด
– ทักษะการสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชา และฝ่ายต่างๆภายในองค์กร
– เทคนิคการกระตุ้นคนฟัง
4. การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจให้สัมฤทธิ์ผล
– เรียนรู้และเข้าใจความต้องการของคนและความแตกต่างของคน
– จิตวิทยาในการพูด การสื่อสาร เพื่อโน้มน้าวใจคน
– เทคนิคการโน้มน้าวใจให้สัมฤทธิ์ผล

รูปแบบการอบรม
1. บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก
2. กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
3. กิจกรรมระดมสมอง / แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4.Workshop ฝึกปฏิบัติ ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานจริง การปฏิบัติจริง
5. สรุปเชื่อมโยงสู่งานที่ทำ