หลักสูตรอบรม “ทักษะและเทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ” TECHNIQUES FOR EFFECTIVE COMMUNICATION & COORDINATION

Click..ดูวันจัดอบรม Public Training หลักสูตรด้าน การสื่อสาร การประสานงาน

ความสำคัญ
ด้วยเหตุที่ภาวะการแข่งขันทางธุรกิจในยุคปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น พนักงานทุกระดับขององค์กรจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ได้รวดเร็ว และสามารถถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ทุกองค์กรจึงมุ่งเน้นนำการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพมาใช้เป็นกลยุทธ์เพื่อให้พนักงานทุกระดับมีความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในการปฏิบัติงานอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร เพื่อให้มีการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง อันจะส่งผลให้องค์กรสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
การสื่อสารและการประสานงานที่ดีที่มีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องมีความพร้อมและความเข้าใจถึงความหลากหลายของความคิด ความรู้สึกด้านอารมณ์และปัญญาของผู้อื่น เมื่อเรามีทักษะและความสามารถในการสื่อสารและการประสานงานที่ดีก็จะทำให้เรามีมิตรภาพ มีความน่าเชื่อถือ สังคมให้การยอมรับ และเกิดผลสำเร็จในอาชีพการงาน

วัตถุประสงค์ การอบรม
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานการสื่อสารที่ดี ที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อฝึกการกลั่นกรองความคิดในการแก้ปัญหาจากการทำงาน ด้วยการมองปัญหา ในมุมกว้าง และลึก มีสาระประเด็นและมีแนวความคิดรวบยอดในการสื่อสาร
3. เพื่อสามารถสื่อสารให้ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจที่ตรงกัน สัมฤทธิ์ผลในการทำงาน
4. เพื่อเป็นแนวทางการประสานงานที่ถูกต้อง สามารถลดปัญหาอุปสรรค ข้อขัดแย้งในการทำงาน และทำให้เกิดความสามัคคีในองค์กร
5. เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับพฤติกรรมการทำงานของตนเอง ให้มีการสื่อสารอย่างถูกต้อง แม่นยำ สามารถประสานงานและทำงานเป็นทีมร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม
1. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
• ความสำคัญ ประเภท และองค์ประกอบของการสื่อสาร
• ปัญหาและอุปสรรคการสื่อสารที่เกิดจากบุคลิกภาพของตัวเรา
• จิตสำนึกและความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารระหว่างผู้อื่น
• เทคนิคการสร้างความมั่นใจในการพูด
• เทคนิคการสร้างน้ำเสียง – คำพูด – ภาษากาย
• กลยุทธ์เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการถ่ายทอด
• กลยุทธ์การกระตุ้นคนฟัง, การตอบคำถาม ,ศิลปะการตั้งคำถาม
2. การประสานงานที่สัมฤทธิ์ผล
• ความฉลาดทางอารมณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
• องค์ประกอบของการประสานงาน
• กลยุทธ์ที่จะให้ได้รับความร่วมมือในการประสานงาน
• เทคนิคประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภายใน/ภายนอกองค์กร
• ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาในการประสานงาน
• การติดตามผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. กิจกรรมภาคปฎิบัติและการทำ Work Shop / ชมวีดิทัศน์เทคการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ

สนใจเข้าร่วมอบรม Public Training