หลักสูตรอบรม เทคนิคการสื่อสาร การประสานงานและการทำงานเป็นทีม อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน การพูด การสื่อสาร ที่ดี ที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเพิ่มพูน ทักษะและศิลปะในการสื่อสาร และการพูดเพื่อการจูงใจ ให้สัมฤทธิ์ผล
3. เพื่อฝึกการกลั่นกรองความคิดในการแก้ปัญหาจากการทำงาน ด้วยการมองปัญหา ในมุมกว้าง และลึก มีสาระประเด็นและมีแนวความคิดรวบยอดในการสื่อสาร
4. เพื่อสามารถสื่อสารให้ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจที่ตรงกัน สัมฤทธิ์ผลในการทำงาน
5. เพื่อให้สามารถลดปัญหาอุปสรรค ข้อขัดแย้งในการทำงาน และทำให้เกิดความสามัคคีในองค์กร
6. เพื่อให้ทราบเทคนิคในการจูงใจ ผ่านการพูดและการสื่อสารที่ดี อันจะนำไปสู่การทำงานที่บรรลุเป้าหมาย
7. เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานให้สำเร็จผลประโยชน์

หัวข้อการอบรม
1. ศิลปะการพูด (Art of Speech)
– ความสำคัญของการพูด
– ข้อผิดพลาด ที่ทำให้การพูดไม่ได้ผล
– ข้อควรระวังการพูด
– ปัจจัยที่ช่วยให้การพูดมีประสิทธิภาพ
2. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
– ความสำคัญ ประเภท และองค์ประกอบของการสื่อสาร
– สาเหตุที่ทำให้การสื่อสารเกิดความล้มเหลว
– เทคนิคการสื่อสารด้วยการใช้ศิลปะการตั้งคำถาม
– ปัญหาและอุปสรรคการสื่อสารที่เกิดจากบุคลิกภาพของตัวเรา
– จิตสำนึกและความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารระหว่างผู้อื่น
– เทคนิคการสร้างความมั่นใจในการพูด
– เทคนิคการสร้างน้ำเสียง – คำพูด – ภาษากาย
– กลยุทธ์เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการถ่ายทอด
– กลยุทธ์การกระตุ้นคนฟัง,กลยุทธ์ในการตอบคำถาม
3. การจูงใจเพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมาย
– ความสำคัญของการจูงใจ
– กระบวนการจูงใจ
– การจูงใจภายใน และ การจูงใจภายนอก
– เรียนรู้และเข้าใจความต้องการของคนและความแตกต่างของคน
– จิตวิทยาในการพูด การสื่อสาร เพื่อจูงใจคน
– ข้อควรระวัง และเทคนิคแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

รูปแบบการอบรม
1. บรรยาย ชวนคุย
2. ละลายพฤติกรรม / การระดมความคิดเห็น / แลกเปลี่ยนความคิด
3. กิจกรรม workshop / การนำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง / สรุปประเด็นเชื่อมโยงสู่งานที่ทำ