หลักสูตรอบรม เทคนิคการสื่อสาร จิตวิทยา และการสร้างมนุษย์สัมพันธ์

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อเป็นการปรับทัศนคติและสร้างจิตสำนึกที่ดีต่องานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
2. เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ การสื่อสาร และมนุษย์สัมพันธ์ ในการทำงานให้สัมฤทธิ์ผล
3. เพื่อพัฒนาจุดเด่นและแก้ไขจุดด้อยในด้านการสื่อสาร และ มนุษย์สัมพันธ์ของตนเอง
4. เพื่อลดอคติและปัญหาความขัดแย้งในการทำงาน มีความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงาน
5. เพื่อสร้างบรรยายกาศที่ดีให้เกิดขึ้นในการทำงาน มีความไว้เนื้อเชื่อใจ เปิดใจ เข้าใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

หัวข้อการอบรม
1. เรื่องของ “คน” ที่ “ทุกคน” จำเป็นต้องรู้
• “คน” ที่ท่านเห็น กับ “ความจริง” ที่เขาเป็น อาจไม่ไช่เรื่องเดียวกัน
• เรียนรู้ในเบื้องลึกของคนเพื่อ “รู้เรา-รู้เขา”
• การทำความเข้าใจ และยอมรับความแตกต่างของคน
• การแบ่งประเภทของคน,เข้าใจคนในแต่ละแบบเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างได้ผล
2. ปรับลุ๊คใหม่ “ด้านบุคลิกภาพ และการสื่อสาร” เพื่อผลลัพธ์ของงาน
• แนวทางการพัฒนาบุคลิภาพภายนอก และภายใน
• การสร้างบุคลิกภาพที่ดูดี มีเสน่ห์ จริงใจ
• เทคนิคการใช้คำพูดจากความคิดไปสู่ถ้อยคำ
• เทคนิคการใช้น้ำเสียงและภาษากายในการสื่อสาร
• การพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี
• จิตวิทยาในการสื่อสาร เพื่อการโน้มน้าวใจ
• เทคนิคการสร้างความไว้วางใจ ผ่านบุคลิกภาพและการสื่อสาร
3. มนุษย์สัมพันธ์เพื่อการทำงานที่สัมฤทธิ์ผล
• ลักษณะผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
• กระบวนการพัฒนามนุษย์สัมพันธ์
• เทคนิควิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการสร้างมิตร
• จิตวิทยา และศิลปะการเข้าถึงบุคคลเพื่อสร้างความคิดร่วม
• หลักการพัฒนาตนเพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน
• เทคนิควิธีจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามความคิดของเรา
4. เทคนิคการติดตามผล (Follow Up) ที่ดี

รูปแบบการอบรม
• บรรยาย ชวนคุย กรณีศึกษา ชมวีดีทัศน์
• ละลายพฤติกรรม แชร์ประสบการณ์
• workshop กิจกรรมประกอบการอบรม
• ถาม – ตอบ ให้คำปรึกษาระหว่างอบรม