หลักสูตรอบรม เทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน สำหรับงานด้านความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

ความสำคัญ
ปัจจุบันการสื่อสารและการประสานงาน ในงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน มักมีอุปสรรคไม่ประสบผลสำเร็จอยู่ไม่น้อย ทำให้ไม่สามารถป้องกันหรือลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยในองค์กรลงได้มากนัก เนื่องจากมีคนจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัย จึงต้องใช้เทคนิคการสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิภาพในการทำความเข้าใจ ให้บุคลากรในองค์กรยอมรับและปฏิบัติตาม
หลักสูตรนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแก่ผู้ที่ทำงานด้านความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ และช่วยลดช่องว่าง อุปสรรคต่างๆ ในด้านความปลอดภัยในการทำงาน ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่องานด้านความปลอดภัยขององค์กร

วัตถุประสงค์การอบรม
1. ให้มีความรู้ ทักษะการสื่อสารและประสานงาน ในการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านความปลอดภัย
2. ให้สามารถใช้เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน ระหว่างบุคคลในหน่วยงานและระหว่างฝ่ายงาน รวมถึงผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
3. ให้เข้าใจขั้นตอนและวิธีการสื่อสารและการประสานงานด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ถูกวิธีถูกต้อง นำไปเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

หัวข้อการอบรม
1. ความสำคัญของการสื่อสาร และประสานงานสำหรับงานด้านความปลอดภัย
2. หลักการและเทคนิคการสื่อสาร การสื่อสารแบบสองทาง(Two-Way Communication) แบบทางเดียว(Two-Way Communication) ช่องทางในการสื่อสาร การสื่อสารกับการประชาสัมพันธ์ และตัวชี้วัดความสำเร็จในการสื่อสาร
3. หลักการและเทคนิคการประสานงาน การประสานงานกับการได้รับความร่วมมือ ปัจจัยและสิ่งที่ต้องประสานงาน รูปแบบการประสานงาน ปัญหาและอุปสรรคและการประเมินผลการประสานงาน
4. เทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน ในงานความปลอดภัยในการทำงาน
– งานด้านคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)
– งานการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรในการทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน
– งานการซ้อมดับเพลิง , การอบรม และอพยพหนีไฟ
– งานการส่งเสริมและตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในการทำงาน
– แนวทางการสื่อสารประสานงานการป้องกันภัยจากธรรมชาติ และภัยการก่อการร้ายในสำนักงาน
– การกำกับ ดูแล ให้ลูกจ้างปฏิบัติตามกฏ ระเบียบคำสั่ง มาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
– การทำงานเป็นทีม และสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำงาน
5. เทคนิคการสื่อสาร และประสานงานกับบุคคลต่างกลุ่ม ในงานด้านความปลอดภัย
– การสื่อสาร และประสานงานระหว่างบุคคลต่อบุคคล หรือ กลุ่มบุคคล
– การสื่อสาร และประสานงานกับเพื่อนร่วมงาน
– การสื่อสาร และประสานงานกับ ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา
6. กลยุทธ์การสื่อสารและประสานงาน เทคนิคการสร้างความเชื่อถือ ศรัทธาในงานด้านความปลอดภัย ให้ประสบความสำเร็จ
7. การจัดทำและนำเสนอแผนการสื่อสารประสานงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน และเทคนิคการสื่อสาร การประสานงานให้เป็นไปตามแผนงาน

รูปแบบการอบรม
1. บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก
2. กรณีศึกษา ประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
3. Workshop ฝึกปฏิบัติ ให้นำไปประยุกต์สู่การการปฏิบัติงานจริง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือผู้ที่เตรียมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ทุกระดับ
2. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ (คปอ.) ทุกท่าน หรือผู้ที่เตรียมตัวเป็นคณะกรรมการ คปอ.
3. ฝ่ายบุคคล ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ผู้ที่ทำงานและผู้สนใจงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
มีความเข้าใจ ใช้เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพในงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ลดปัญหาอุปสรรคและความขัดแย้งในการทำงานภายในองค์กร ทำให้งานด้านความปลอดภัยในการทำงาน บรรลุเป้าหมายตามที่ผู้บริหารคาดหวัง