หลักสูตรอบรม เทคนิคการสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อเป็นการปรับทัศนคติและสร้างจิตสำนึกที่ดีต่องานบริการและหน้าที่ความรับผิดชอบ
2. เพื่อให้มีความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า สามารถดูแลและปฏิบัติต่อลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานการสื่อสารที่ดี ที่มีประสิทธิภาพ
4. เพื่อพัฒนาจุดเด่นและแก้ไขจุดด้อยในด้านการสื่อสารของตนเอง
5. เพื่อฝึกการกลั่นกรองความคิดในการแก้ปัญหาจากการทำงาน ด้วยการมองปัญหา ในมุมกว้าง และลึก มีสาระประเด็นและมีแนวความคิดรวบยอดในการสื่อสารและการประสานงานกับลูกค้า
6. เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานด้านการบริการและการสื่อสารประสานงานกับลูกค้า
7. เพื่อให้รู้หลักการให้บริการที่ดีและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ
8. เพื่อเป็นการสร้างสรรค์งานบริการให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

โครงสร้างเนื้อหาและหัวข้อการอบรม
1. อุ่นเครื่อง…การให้บริการที่เป็นเลิศ
– ลูกค้าคือใคร…???
– ความคาดหวังของลูกค้า
– ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการบริการที่ดีของเรา
– การสร้างความไว้วางใจให้ลูกค้า
– จูนคลื่นความคิด การปรับทัศนคติเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
– ทัศนคติเชิงบวก อาวุธลับนักบริการ
– เทคนิคการสร้างหัวใจบริการ
– กลยุทธ์ทำให้ลูกค้าได้รับของขวัญพิเศษจากเราเสมอ
– สร้างสรรค์งานบริการดีๆ ด้วย GATE
2. ทักษะและศิลปะการสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
– ความสำคัญ ประเภท และองค์ประกอบของการสื่อสาร
– สัมพันธภาพกับการสื่อสาร
– เทคนิคการสื่อสารด้วยการใช้ศิลปะการตั้งคำถาม
– ปัญหาและอุปสรรคการสื่อสารที่เกิดจากบุคลิกภาพของตัวเรา
– จิตสำนึกและความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารกับลูกค้า
– เทคนิคการสร้างความมั่นใจในการพูด
– เทคนิคการสร้างน้ำเสียง ภาษากาย คำพูด
– กลยุทธ์เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการสื่อสาร
– กลยุทธ์การกระตุ้นคนฟัง,กลยุทธ์ในการตอบคำถาม
– จิตวิทยาในการพูด การสื่อสาร เพื่อโน้มน้าวใจ
– ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาในการสื่อสารและประสานงานกับลูกค้า

รูปแบบการอบรม
1. บรรยาย ชวนคุย กรณีศึกษา ชมวีดีทัศน์
2. ละลายพฤติกรรม / การระดมความคิดเห็น / ระดมสมอง / แลกเปลี่ยนความคิด
3. กิจกรรม workshop / การนำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง
4. สรุปประเด็นเชื่อมโยงสู่งานที่ทำ