หลักสูตรอบรม การสื่อสารที่เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ได้รับความรู้และเข้าใจถึงทักษะการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสามารถสื่อสารให้ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความสัมฤทธิ์ผลในการงาน
3. เพื่อฝึกการกลั่นกรองความคิดในการแก้ปัญหาจากการทำงาน ด้วยการมองปัญหา ในมุมกว้าง และลึก มีสาระประเด็นและมีแนวความคิดรวบยอดในการสื่อสาร
4. เพื่อให้ทราบเทคนิคในการโน้มน้าวใจจูงใจคนผ่านการพูดและการสื่อสารที่ดี
5. เพื่อลดอคติ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงาน มีความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงาน
6. เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับพฤติกรรมการทำงานของตนเอง ให้มีการสื่อสารอย่างถูกต้อง แม่นยำ สามารถสื่อสารได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

หัวข้อการอบรม
1. อุ่นเครื่อง… การสื่อสาร คือหัวใจในองค์กร
2. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
– ความสำคัญ ประเภท และองค์ประกอบของการสื่อสาร
– สาเหตุที่ทำให้การสื่อสารเกิดความล้มเหลว
– เทคนิคการสื่อสารด้วยการใช้ศิลปะการตั้งคำถาม
– ปัญหาและอุปสรรคการสื่อสารที่เกิดจากบุคลิกภาพของตัวเรา
– จิตสำนึกและความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารระหว่างผู้อื่น
– เทคนิคการสร้างความมั่นใจในการพูด , เทคนิคการสร้างน้ำเสียง – คำพูด – ภาษากาย
– กลยุทธ์เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการถ่ายทอด
– กลยุทธ์การกระตุ้นคนฟัง,กลยุทธ์ในการตอบคำถาม
3. ศิลปะการพูด การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจจูงใจให้สัมฤทธิ์ผล
– เรียนรู้และเข้าใจความต้องการของคนและความแตกต่างของคน
– จิตวิทยาในการพูด การสื่อสาร เพื่อโน้มน้าวใจจูงใจคน
– เทคนิคการโน้มน้าวใจจูงใจให้สัมฤทธิ์ผล
– ข้อควรระวัง และเทคนิคแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
4. เทคนิคการสื่อสารให้สัมฤทธิ์ผลในรูปแบบต่างๆ
– การสื่อสารทางตรง (แบบเผชิญหน้า) การสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ การสื่อสารผ่าน E-mail
5. การประสานงานที่สัมฤทธิ์ผล
– ความฉลาดทางอารมณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
– องค์ประกอบของการประสานงาน , กลยุทธ์ที่จะให้ได้รับความร่วมมือในการประสานงาน
– เทคนิคประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภายใน/ภายนอกองค์กร
– ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาในการประสานงาน
– การติดตามผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการอบรม
1. บรรยาย ชวนคุย กรณีศึกษา ชมวีดีทัศน์
2. ละลายพฤติกรรม / ระดมสมอง / แลกเปลี่ยนความคิด
3. กิจกรรม workshop / การนำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง
4. สรุปประเด็นเชื่อมโยงสู่งานที่ทำ