หลักสูตรอบรม มนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารในการทำงานสู่ความสำเร็จ

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานมีมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี
2. เพื่อสามารถสื่อสารให้ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ตรงกัน เกิดความสัมฤทธิ์ผลในการงาน
4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ถูกต้อง
5. เพื่อพัฒนาจุดเด่นและแก้ไขจุดด้อยในด้านมนุษย์สัมพันธ์ของตนเอง
6. เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในการทำงานและการอยู่ร่วมกันในองค์กร
7. เพื่อสามารถนำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตทำงานและชีวิตประจำวันให้ประสบความสำเร็จและมีความสุข

หัวข้อการอบรม
1. มนุษย์สัมพันธ์เพื่อการทำงานที่สัมฤทธิ์ผล
– ลักษณะผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
– กระบวนการพัฒนามนุษย์สัมพันธ์
– เทคนิควิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการสร้างมิตร
– ศิลปะการเข้าถึงบุคคลเพื่อสร้างความคิดร่วม
– หลักการพัฒนาตนเพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน
– เทคนิควิธีจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามความคิดของเรา
2. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
– สัมพันธภาพกับการสื่อสาร
– เทคนิคการสร้างความมั่นใจในการพูด
– ศิลปะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
– กลยุทธ์สร้างบรรยากาศที่ดีในการถ่ายทอด
– เทคนิคการกระตุ้นคนฟัง
– กลยุทธ์ในการตอบคำถาม
– ศิลปะในการสนทนา
3. การสื่อสารเพื่อสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

รูปแบบการอบรม
1. บรรยาย ชวนคุย และกรณีศึกษา
2. ชมวีดีทัศน์ / กิจกรรมประกอบการอบรม
3. Workshop ฝึกปฏิบัติให้นำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง
4. สรุปประเด็นเชื่อมโยงสู่งานที่ทำ