อบรมหลักสูตร ภาวะผู้นำและศิลปะการบังคับบัญชา สำหรับหัวหน้างาน

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานให้กับตนเองมากขึ้น
2. เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารงาน บริหารคน ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
3. เพื่อให้มีความรู้ และเข้าใจความสำคัญในเรื่องภาวะผู้นำ และศิลปะการบังคับบัญชา
4. เพื่อเสริมสร้างทักษะความสามารถ และเพิ่มศักยภาพของผู้นำในองค์กร
5. เพื่อสามารถปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล
6. เพื่อเตรียมตัวก้าวสู่การเป็นหัวหน้างานชั้นยอดที่เป็นกำลังสำคัญขององค์กร

หัวข้อการอบรม
1. ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
– การปรับตัวของคนและองค์กรในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง
– วิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัฒนธรรมองค์กร
– บทบาทและหน้าที่ของผู้นำ
– รูปแบบการเป็นผู้นำและสไตล์การทำงานของผู้นำ
– พลังของผู้นำ พฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อจิตใจผู้อื่น ลักษณะของผู้นำที่ “SMART”
– การเพิ่มศักยภาพ พัฒนาทักษะภาวะผู้นำ
– กลยุทธ์การสร้างภาวะผู้นำอย่างต่อเนื่อง
2. ศิลปะการบังคับบัญชาสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
– การเข้าใจทรัพยากรมนุษย์
– ผู้บังคับบัญชาและการบังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพ
– รู้จัก เข้าใจ ผู้ใต้บังคับบัญชาหลากหลายสไตล์
– ศิลปะการพูด การสื่อสาร
– เทคนิคการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
– เทคนิคการสั่งงานให้ได้งานและใจลูกน้อง
– การแก้ปัญหาและการตัดสินใจให้สัมฤทธิ์ผล
– ศิลปะและเทคนิคการบังคับบัญชาในภาวะวิกฤต
– เติมพลังใจ ผู้ใต้บังคับบัญชา

รูปแบบการฝึกอบรม
1. บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก
2. กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
3. Workshop ฝึกปฏิบัติ ให้นำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง