หลักสูตรอบรม เทคนิควิธีออกจาก Comfort Zone เพื่อเพิ่มศักภาพการทำงาน

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญหลักสูตรอบรม
Comfort Zone คือ พื้นที่ที่เราคุ้นชิน คุ้นเคย รู้สึกถึงความปลอดภัย สามารถควบคุมได้ หรือพูดให้มองเห็นภาพง่ายๆคือ สามารถหลับตาทำได้นั่นเอง ดังนั้น Comfort zone จึงเป็นจุดที่เราอยู่แล้วสบายใจที่สุด และคนส่วนใหญ่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงอะไร แต่ในปัจจุบันที่เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง Digital Transformation หรือ VUCA World จากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภค การแทนที่ของรูปแบบธุรกิจ Disruption สงครามการค้าระหว่างประเทศ และมาถึงสถานการณ์ของไวรัสขณะนี้ ทำให้เกิดผลกระทบต่อกันมาเรื่อยๆ อย่างมีนัยสำคัญ จนเราก็ไม่รู้ว่ามันจะจบลงเมื่อไหร่ และก็ไม่สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ดังนั้นองค์กรต่างๆจะต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงตลอดเวลา จะช้าหรือเร็วก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ตอบโจทย์ของการแข่งขัน การสร้างรายได้ ความต้องการของลูกค้า และเทคโนโลยี ดังนั้นภาระงานจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่มีงานหรือตำแหน่งใดที่ไม่เปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้นี้ ดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องก้าวข้ามออกมาให้ได้เพื่อไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่านั่นคือ การออกจาก Comfort Zone

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเอาตัวเองออกจาก Comfort Zone
2. เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิด สร้างทัศนคติใหม่ มุมมองใหม่ สนุกในการทำงาน
3. เพื่อเป็นการฝึกการคิกนอกกรอบ สามารถคิดแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์
4. เพื่อเป็นการฝึกพัฒนาศักยภาพการคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ทำสิ่งเดิมด้วยวิธีการใหม่ๆ
5. เพื่อให้องค์กรมีบุคลากรที่สามารถทำงานให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า และสามารถชนะคู่แข่งได้
6. เพื่อเรียนรู้ข้อเด่น ข้อด้อยของตนเอง และสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
7. เพื่อให้สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ให้เต็มที่เต็มพลัง และสามารถปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างสร้างสรรค์

หัวข้อการอบรม
1. ออกจาก Comfort Zone เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
• รู้จัก Comfort Zone , ทำไมต้องออกจาก Comfort Zone
• กิจกรรมละลายพฤติกรรม ละลาย Comfort Zone
• เทคนิควิธีปรับ Mindset เพื่อจัดการความกลัวก่อนออกจาก Comfort Zone
• การเปิดโอกาสให้ตัวเอง รับโอกาสทำงานที่ยากขึ้น รับผิดชอบมากขึ้น
2. เทคนิคต่างๆ ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
• เทคนิคการระดมสมอง Brain Storming (ที่ถูกต้อง) โดยใช้ปัญญาของกลุ่ม
• เทคนิคเน้นการสร้างความสัมพันธ์ในชิงสร้างสรรค์
• เทคนิคการให้ความเข้าใจ เห็นใจ และความรู้สึกของคนอื่น
• เทคนิคกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ทำสิ่งเดิมด้วยวิธีการใหม่ๆ
3. พลังแห่งการคิดรอบด้านเพื่อผลงานที่ดีกว่า
• การคิดอย่างเป็นระบบ / คิดรอบด้าน คืออะไร ดีอย่างไร /กระบวนการคิดรอบด้าน
• เสริมทัศนคติ “ทำได้” (CAN DO) และ “การพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด”

รูปแบบการอบรม
• บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก , ชมวีดีทัศน์ ,กรณีศึกษา ,Workshop ประยุกต์สู่การการทำงานได้จริง