หลักสูตรอบรม เทคนิคการสอนงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน
Techniques for Coaching, Assignment and Follow-up

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้สอนงาน และความสำคัญของการเป็นผู้สอนงานที่ดี
2. เพื่อให้ มีความรู้ความเข้าใจใน ทักษะการสอนงาน การวางแผนการสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยงในงาน การแนะนำงาน และมีวิธีการถ่ายทอดที่ดี
3. เพื่อให้รู้เทคนิคต่างๆในการสอนงาน สามารถนำมาใช้ได้จริงในการสอนงานรวมทั้งสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถูกสอนงานเพื่อให้การสอนงานนั้นสำเร็จประโยชน์
4. เพื่อให้เข้าใจและเห็นความสำคัญ การมอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้สามารถมอบหมายงานและติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของงานที่มอบหมายออกไป และสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีหากเกิดปัญหาอุปสรรค
7. เพื่อลดความผิดพลาดของงาน และเพิ่มโอกาสที่งานจะสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

หัวข้อการอบรม
1. อุ่นเครื่อง : บทบาทหัวหน้างานยุคใหม่
2. แนวคิด และหลักการพัฒนาบุคลากรด้วยการสอนงาน
3. บทบาท หน้าที่การเป็นผู้สอนงาน และการเป็นพี่เลี้ยงในงาน
4. การสอนงานที่มีประสิทธิภาพ
• การวิเคราะห์งานและผู้เรียน
• การวางแผนการสอนงาน
• ขั้นตอนการสอนงาน และการแนะนำงานอย่างเป็นระบบ
• ทักษะที่จำเป็นในการสอนงาน
• การประเมินผลและวิเคราะห์การเรียนรู้
• ปัญหาและอุปสรรคในการสอนงาน
5. ความสำคัญของ “การมอบหมายงาน และติดตามงาน”
6. ทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ
• การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการมอบหมายงาน
• ขั้นตอน รูปแบบ และเทคนิคการมอบหมายงาน
7. ทักษะและเทคนิคการติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ
• ขั้นตอน รูปแบบ และเทคนิคการติดตามงาน
• เทคนิคการให้ผลตอบกลับ (feedback)
8. การให้กำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา
9. ข้อควรระวัง / ข้อคิดที่ขอฝากไว้

รูปแบบการอบรม
1. บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก
2. กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
3. Workshop ฝึกปฏิบัติ ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานจริง การปฏิบัติจริง