อบรมหลักสูตร “เทคนิคการสอนงาน สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่”

ความสำคัญ
การสอนงานเป็นหน้าที่โดยตรงของหัวหน้างานที่จะต้องสอนงานลูกน้องให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามเป้าหมาย การสอนงานให้ลูกน้องเข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจน และลูกน้องมีความพร้อมและเต็มใจที่จะทำงานนั้น ไม่ใช่สิ่งที่จะกระทำได้ง่ายนัก เพราะนอกจากหัวหน้างานจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่สอนแล้ว ยังจะต้องรู้กระบวนการในการสอนงานที่ถูกต้อง มีเทคนิคในการสอนงาน มีทักษะการเป็นพี่เลี้ยงในงาน การแนะนำงาน ในรูปแบบต่างๆที่ดี เพื่อให้เหมาะสมกับลูกน้องแต่ละคนซึ่งมีนิสัยใจคอที่แตกต่างกัน อีกทั้งหัวหน้างานจะต้องสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของลูกน้องได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และสามารถนำผลการเรียนรู้นั้นมาวิเคราะห์ปรับปรุงเทคนิควิธีการสอนงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้งานบรรลุผลตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพที่สุด

วัตถุประสงค์อบรม
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้สอนงาน และความสำคัญของการเป็นผู้สอนงานที่ดี
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจใน ทักษะการสอนงาน การวางแผนการสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยงในงาน การแนะนำงาน และมีวิธีการถ่ายทอดที่ดี
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้เทคนิคต่างๆในการสอนงาน สามารถนำมาใช้ได้จริงในการสอนงานรวมทั้งสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถูกสอนงานเพื่อให้การสอนงานนั้นสำเร็จประโยชน์
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้รู้ เข้าใจวิธีประเมินผลการเรียนรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้จริงได้
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถทำการสอนงานและประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบ
6. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้วิธีการสอนงานโดยเทคนิค OJT (On the Job Training) อย่างถูกต้อง มีแผนการสอนงานที่ชัดเจน อันจะทำให้การสอนงาน เป็นไปอย่างมีมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กรและสัมฤทธิ์ผล

หัวข้อการอบรม
1. อุ่นเครื่อง : บทบาทหัวหน้างานยุคใหม่ในฐานะผู้สอนงาน
2. แนวคิด และหลักการพัฒนาบุคลากรด้วยการสอนงาน
3. บทบาท หน้าที่การเป็นผู้สอนงาน และการเป็นพี่เลี้ยงในงาน
4. จิตวิทยาการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่
5. การสอนงานในรูปแบบต่างๆ
6. ขั้นตอนการสอนงาน และการแนะนำงานอย่างเป็นระบบ
7. เทคนิคการสอนงานที่มีประสิทธิภาพในแต่ละขั้นตอน
• การวิเคราะห์งานและผู้รับการสอน / การวางแผนการสอนงาน
• การปฏิบัติตามแผนการสอน
• ทบทวนความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติ
• การติดตาม การประเมินการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้
8. ปัญหาและอุปสรรคในการสอนงาน
9. พัฒนาทักษะต่างๆ ในการเป็นผู้สอนงานสู่ระดับมืออาชีพ เช่น การสื่อสาร บุคลิกภาพ ภาวะผู้นำ เป็นต้น
10. เทคนิคและทักษะการสอนงานแบบ OJT.
11. Tips & Techniques : ระยะเวลา สื่อการสอน และการประเมินผล

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก , ชมวีดีทัศน์
– กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
– ฝึกปฏิบัติจาก Workshop ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานได้จริง