อบรมหลักสูตร “เทคนิคการดูแลความสะอาด และสุขอนามัยในสำนักงาน” Workshop

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญหลักสูตรอบรม
สำนักงานหรือสถานประกอบการใด มีความสะอาดและมีสุขภาวะที่ดี ย่อมส่งเสริมให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดูดี เป็นที่ชื่นชม และน่าเชื่อถือ ดูเป็นมืออาชีพในการดำเนินธุรกิจ โดยผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสะอาดและการมีสุขภาวะที่ดีของสำนักงานหรือสถานประกอบการนั้น ย่อมหนีไม่พ้นที่จะมุ่งเป้าหมายความสำคัญไปที่ แม่บ้านสำนักงาน ผู้ที่ช่วยอำนวยความสะดวกตลอดจนการดูแลรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสำนักงานให้ดีอยู่เสมอ
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เน้นความเข้าใจ เน้นการฝึกปฏิบัติ โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้งาน ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้การอบรมจะเน้นการส่งมอบความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง สอนเทคนิคการปฏิบัติงาน รวมทั้งการให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงานของบุคลากรแผนกแม่บ้าน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและควรตระหนักเพื่อช่วยกันรักษามาตรฐานงานแม่บ้านให้คงอยู่เสมอตลอดเวลา อันจะส่งผลให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะ ในงานแม่บ้านที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกตรงตรงตามมาตรฐานสากล
2. เพื่อยกระดับและส่งเสริมคุณค่า ความสำคัญของงานแม่บ้านที่มีต่อส่วนรวม
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กรสืบต่อไป
4. เพื่อปลูกจิตสำนึกในด้านสุขาภิบาลและสุขอนามัย

หัวข้อการอบรม
1. ความสำคัญของ แม่บ้านสำนักงาน ผู้เป็นหน้าตาของธุรกิจ
2. ระบบคุณภาพกับงานบริการด้านแม่บ้าน
3. หลักการขั้นพื้นฐานของงานแม่บ้านที่ควรรู้
4. ความรู้และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน
• การใช้น้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสม
• ทักษะวิธีทำความสะอาดที่ถูกต้อง
• การแต่งกายให้เหมาะกับการปฏิบัต่หน้าที่ทำความสะอาด
• การใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดแต่ละพื้นที่
5. สุขลักษณะที่ควรตระหนักในงานแม่บ้าน
6. บุคลิกภาพการสื่อสารแม่บ้าน ยุคโควิด
7. เคล็ดลับการสร้างงานแม่บ้านให้ประสบความสำเร็จ

รูปแบบการอบรม
• บรรยาย ชวนคุย แลกเปลี่ยน แชร์ประสบการณ์
• เน้นการทำ Workshop ฝึกปฏิบัติจริง สรุปประเด็นเชื่อมโยงสู่งานที่ทำ