อบรมหลักสูตร “Change Management” เทคนิคการบริหารความเปลี่ยนแปลง ยุคใหม่ Digital Disruption

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญของหลักสูตรอบรม
Change Management การบริหารการเปลี่ยนแปลง ในการบริหารงานในยุคปัจจุบันเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกสิ่งหลายอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว AI เริ่มเข้ามามีบทบาทในการทำงานมากขึ้น หากเราไม่มีการปรับตัวก็คงยากที่พาองค์กรให้อยู่รอดภายใต้การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่มากขึ้นทุกวัน การเปลี่ยนเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อพนักงาน การบริหาร หากเราไม่ปรับเปลี่ยนแน่นอนจะต้องถูกบีบบังคับจากสภาวะการแข่งขันที่ล้วนมาจากปัจจัยภายนอก
ฉะนั้นการก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลง องค์กรจะต้องปรับตัว ปรับรูปแบบการบริหารเพื่อให้ทันต่อการแข่งขัน การปรับกลยุทธ์หรือวิธีการบริหารงานใหม่ๆโดยผ่านกระบวนทัศน์เพื่อก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักและแนวคิดการบริหารความเปลี่ยนแปลงอย่างประสบความสำเร็จ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคและเครื่องมือที่สำคัญไปใช้ในการวางแผนและการดำเนินการบริหารความเปลี่ยนแปลงอย่างได้ผล

หัวข้อการอบรม
1. ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงในยุคใหม่ Digital Disruption
2. ทำไมต้องเปลี่ยน ถ้าไม่เปลี่ยนจะเกิดอะไรขึ้น?
3. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์องค์กรต่อการเปลี่ยนแปลง
Workshop 1 SWOT สภาพแวดล้อมของการเปลี่ยนแปลงเพื่อเรียนรู้การปรับตัว
4. บทบาทหน้าที่ของผู้นำการเปลี่ยนแปลง
5. ทักษะที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
6. การเปลี่ยนแปลงตนเอง การเปลี่ยนแปลงทีม การเปลี่ยนองค์กร
7. แผนที่การเปลี่ยนแปลง (Change Roadmap) : สู่แผนการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล
8. ขั้นตอนของการบริหารการเปลี่ยนแปลง
Workshop 2 การจัดทำ change roadmap สำหรับการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก , ชมวีดีทัศน์
– กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
– ฝึกปฏิบัติจาก Workshop ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานได้จริง