หลักสูตรอบรม CFR (Conversation , Feedback and Recognition)

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

หลักการความสำคัญ
การกำหนดเป้าหมายในการบริหารจัดการงานในยุคปัจจุบัน มีความนิยมนำเครื่องมือต่างๆ เช่น OKRs (Objective & Key Results) หรือ KPIs มาใช้ ด้วยจุดประสงค์ที่จะบริหารผลงานของบุคลลากรในองค์กรด้วยการมีส่วนร่วม และเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายของหน่วยงานและเป้าหมายขององค์กร
แต่การบริหารผลงานของพนักงานให้ได้ผลตามเป้าหมายนั้น จำเป็นอย่างมากที่หัวหน้างานและผู้จัดการ จะต้องใช้ทักษะ CFR ซึ่งย่อมาจาก Conversation (C) Feedback (F) และ Recognition (R) นับว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่แพ้ทักษะบริหารจัดการงานแต่อย่างใด กล่าวกันว่าหากหัวหน้างาน ผู้จัดการและผู้บริหารขาดหรือไม่ให้ความใส่ใจกับการใช้ทักษะทั้งสามนี้แล้ว ย่อมมีแนวโน้มอย่างมากที่จะบริหารจัดการงานไม่สำเร็จผลตามความประสงค์

วัตถุประสงค์การอบรม
1. ให้มีความรู้ความเข้าใจ CFR Model : Conversation (C) Feedback & Coaching (F)
และ Recognition (R)
2. ฝึกทักษะและเทคนิค Conversation การสื่อสาร สนทนาในการทำงานเพื่อความสำเร็จ ,
Feedback & Coaching การโค้ชและสะท้อนผลการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์
3. ฝึกทักษะและเทคนิค Recognition การแสดงความชื่นชมยินดี ให้ความสำคัญในคุณค่าบุคลากร
ของทีมงาน ในการทำงานเป็นทีมขององค์กร

หัวข้อการอบรม
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ CFR Model : Conversation (C) Feedback & Coaching (F)
และ Recognition (R) และการนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการงาน
2. ทักษะและเทคนิคการ C : Conversation
– รูปแบบของการสื่อสาร เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการทำงาน
– เทคนิคการประชุมที่มีประสิทธิภาพ
– ทักษะการสื่อสารเรื่องเป้าหมายการทำงานกับลูกน้องให้ได้ผลดี
– การฟังอย่างตั้งใจ (Deep Listening) และสนทนา
– การตั้งคำถามแบบการโค้ช
– การพูดทางบวกและสร้างแรงจูงใจ
3. ทักษะและเทคนิคการ F : Feedback
– Feedback คืออะไร และทำไมต้องทำ Feedback
– เทคนิคการ Feedback พร้อมฝึกทักษะการพูดให้ Feedback ลูกน้อง
– อุปสรรคของการ Feedback ที่มักพบและแก้ไขเพื่อให้ขับเคลื่อนผลงานได้จริง
4. ทักษะและเทคนิคการ R : Recognition
– Recognition การชื่นชมคืออะไร และทำไมต้องทำ Recognition กับพนักงาน
– แนวทางการทำ Recognition
– Recognition ที่ผู้จัดการ หัวหน้าทำได้ พร้อมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– Recognition ที่ทำได้ด้วยตนเอง พร้อมตัวอย่าง
– ทำ Recognition อย่างไรให้ได้ Impact ผลงานที่ดี
5. สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ และประเด็นที่จะนำไปปรับประยุกต์ใช้

รูปแบบการอบรม
– บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก 30%
– ฝึกปฏิบัติจาก Workshop ให้นำไปประยุกต์สู่การทำงานจริงการปฏิบัติจริง 50%
– เพิ่มประสบการณ์จากตัวอย่าง / กรณีศึกษา , ให้คำปรึกษาในระหว่างการอบรม 20%

• การอบรมใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลาง การตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
• เนื้อหาการอบรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดความเข้าใจด้วยตัวเองเป็นอย่างดี