อบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนเอกสารทางธุรกิจ อย่างมืออาชีพ

ความสำคัญ
ในปัจจุบันเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการสื่อสารเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จ การสื่อสารที่ดี จะต้องสามารถทําให้ผู้รับสารเกิดความรู้ความเข้าใจได้ตรงตามเจตนาและวัตถุประสงค์ ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้การสื่อสารบรรลุผล ซึ่งอาจทําได้ในหลายรูปแบบโดยผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น บันทึก จดหมาย รายงาน สิ่งพิมพ์ เป็นต้น
การอบรมในครั้งนี้มุ่งเน้นในเชิงปฏิบัติการ นำไปใช้งานจริง โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้หลักการ รูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการเขียนเชิงธุรกิจให้สัมฤทธิ์ผล ช่วยให้ผู้ที่ติดต่อด้วยเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ ซึ่งจะนำไปสู่ผลประโยชน์ขององค์กรในที่สุด

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้รู้ และเข้าใจเทคนิครวมทั้งหลักการในการใช้ภาษาในการเขียนเชิงธุรกิจได้ อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์
2. เพื่อให้สามารถเขียนบันทึก จดหมาย และรายงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง สละสลวย เป็นเหตุเป็นผล กระชับ และลำดับเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจน
3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับตนเองในบทบาทหน้าที่ ที่ได้รับหมอบหมายในการเขียนเชิงธุรกิจ เช่น การเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนเพื่อนำเสนอขออนุมัติ การการเขียนอีเมลล์ถึงผู้บังคับบัญชา การเขียนนำเสนอเกี่ยวกับหน้าที่งานที่ทำอยู่ เช่น แจ้งเพื่อทราบ , ขออนุมัติ , การเขียนบันทึกข้อความ (memo) , การเขียนรายงานการประชุม เป็นต้น

หัวข้อการอบรม

1. ความสําคัญการใช้ภาษาในการเขียนเชิงธุรกิจ
• หลักการใช้ภาษาในเชิงธุรกิจ
• โครงสร้างการใช้คําวลีสํานวน
• หลักที่ต้องคํานึงถึงในการพัฒนาการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ
• มาตรฐานและขั้นตอนของการเขียนที่ดี
• Workshop : ปรับพื้นฐาน ทำความเข้าใจ 
2. การเขียนจดหมายธุรกิจ
• รูปแบบและประเภทของจดหมายธุรกิจ
• การเขียนจดหมาย (จดหมาย/จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ )
• รูปแบบของจดหมาย
• โครงสร้างการใช้คําวลีสํานวน
• ข้อควรระวังในการเขียนเชิงธุรกิจ
• สรุปปัญหาและการวิเคราะห์
• Workshop : การเขียนจดหมายธุรกิจ , การเขียนและส่งอีเมลล์ถึงผู้บังคับบัญชา / ลูกค้า / คู่ค้า
3. หลักการจับประเด็นเพื่อย่อความ/สรุปความ
• วิธีการย่อและสรุปให้ได้ใจความสําคัญ
• ข้อควรคำนึงการเขียนติดต่องาน
4. หลักการรูปแบบขั้นตอนและวิธีการเขียนเกี่ยวกับหน้าที่ที่ทำอยู่ (Workshop)
• Workshop : การเขียนในเรื่องการติดต่อต่างๆ เช่น แจ้งเพื่อทราบ , ขออนุมัติ , การเขียนบันทึกข้อความ (memo) , การเขียนรายงานการประชุม เป็นต้น

รูปแบบการอบรม
1. บรรยาย ชวนคุย กรณีศึกษา
2. ระดมสมอง | แลกเปลี่ยนความคิด
3. Workshop | การนำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง
4. สรุปประเด็นเชื่อมโยงสู่งานที่ทำ