อบรมหลักสูตร “BUSINESS ACUMEN”
การสร้างทักษะความเฉียบเเหลมทางธุรกิจ
สำหรับผู้บริหาร และผู้จัดการ สู่ความเป็นมืออาชีพ

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญหลักสูตรอบรม
ในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันสูง และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของตลาด ความท้าทายของการเป็นผู้บริหาร คือ การลงทุนที่เหมาะสมในช่วงเวลาที่เหมาะสม และได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการ การจัดการตัวแปรด้านกลยุทธ์ การจัดการด้านการเงินที่จะช่วยลดต้นทุน การตัดสินใจด้านการลงทุน และ การเจาะตลาดใหม่ๆ เป็นงานที่ท้าทาย และวัดความสามารถความเก่งของผู้บริหารขององค์กร เพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้องค์กรอยู่รอดและเติบโตในยุคที่แข่งขันสูงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นนี้
หลักสูตรนี้เน้นพลังของการเรียนรู้ที่ใช้ได้จริงด้วยหลักการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ แสดงให้เห็นการตัดสินใจในสถานการณ์จริง เครื่องมือ รวมถึงสถานการณ์จำลอง/บทบาทสมมติเป็นตัวสนับสนุน เพื่อสร้างและฝึกทักษะเพื่อกลยุทธ์การตัดสินใจและการดำเนินการเกี่ยวกับโจทย์ธุรกิจที่ท้าทาย เป็นกลยุทธ์การบริหารองค์กรที่ต้องมองให้รอบด้าน และเห็นความเชื่อมโยงของแต่ละด้านอย่างชัดเจน เพื่อสามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จในที่สุด

วัตถุประสงค์การอบรม
• เรียนรู้กรอบการทำงานที่เข้มข้นเพื่อวิเคราะห์การตัดสินใจที่มีหลายเป้าหมายและความไม่แน่นอน
• เพื่อได้รับประสบการณ์จริงในด้านการพัฒนาเป้าหมายกลยุทธ์ และมูลค่าของการแลกเปลี่ยน ความไม่แน่นอน และความเสี่ยงต่างๆ
• ฝึกฝนหลักการสำคัญและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพเพื่อแสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์การตัดสินใจทางธุรกิจที่ซับซ้อน
• เรียนรู้วิธีการประเมินผลของกลยุทธ์และเลือกตัวเลือกกลยุทธ์ที่มีมูลค่าสูง
• เพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้นด้านการจัดสรรทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้เหมาะสม

หัวข้อการอบรม
• การวางรูปแบบเกี่ยวกับภาพรวมและความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์และยุทธวิธีในระดับที่ลึกยิ่งขึ้น
• จะเติบโตและแข่งขันกับทรัพยากรที่หายากได้อย่างไร?
• ทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากสิ่งที่เรามี?
• ภาพรวมของผลกระทบทางธุรกิจจากการตัดสินใจด้านการเงิน
• ความเข้าใจเชิงธุรกิจและไหวพริบเชิงการเงิน
• กลยุทธ์การตัดสินใจด้านการจัดสรรทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้เหมาะสม
• การตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุดและทรงประสิทธิผล
• ความสามารถด้านการผลิตที่ได้รับพัฒนาผ่านการทำงานเป็นทีม การสื่อสาร และการร่วมมือกัน
• ความสามารถในการทำกำไร กับความคาดหวังของนักลงทุน/เจ้าของกิจการ

รูปแบบการอบรม
• บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก เพิ่มประสบการณ์จากตัวอย่าง / กรณีศึกษา
• ฝึกปฏิบัติจากกิจกรรมประกอบการอบรม ประยุกต์สู่การทำงานจริง ให้คำปรึกษาในระหว่างการอบรม