อบรมหลักสูตร สร้างจิตสำนึกการทำงานอย่างมีคุณภาพและการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีจิตสำนึกที่ดีในการทำงานอย่างมีคุณภาพและพร้อมที่จะการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิด สร้างทัศนคติใหม่ มุมมองใหม่ สนุกในการทำงาน
3. เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานด้วยจิตสำนึกที่ดี
4. เพื่อให้มีผลงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา
5. เพื่อให้องค์กรมีบุคลากรที่สามารถทำงานให้ผลลัพธ์ชนะคู่แข่ง
6. เพื่อลดอคติ และความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงาน มีความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงาน
7. เพื่อเรียนรู้ข้อเด่น ข้อด้อยของตนเอง และสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
8. เพื่อให้สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ให้เต็มที่เต็มพลัง และสามารถปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างสร้างสรรค์

หัวข้อการอบรม
1. เสริมสร้างศักยภาพในการทำงานสู่ความสำเร็จ
• เข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเอง
• การสำรวจตัวเอง เพื่อดึงศักยภาพออกมาใช้ให้เต็มที่เต็มพลัง
• รู้จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง เพื่อพัฒนาคุณภาพการทำงาน
• รู้และเข้าใจอย่างแท้จริงของคุณสมบัติเด่นที่องค์กรต้องการ
• เทคนิคการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างถูกต้องมีทิศทาง
• การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยตัวคุณเอง
• เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน
• เทคนิคสร้างผลงานเป็นน่าที่ชื่นชมของเจ้านาย
2. พลังแห่งการคิดรอบด้านเพื่อผลงานที่ดีกว่า
• การคิดอย่างเป็นระบบ / คิดรอบด้าน คืออะไร ดีอย่างไร
• กระบวนการคิดให้รอบด้านอย่างเป็นระบบ
• เสริมทัศนคติ “ทำได้” (Can Do) และ “การพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด”
3. เทคนิคการทำงานเป็นทีมและสร้างสัมพันธ์ในการทำงาน
• เทคนิค / วิธีที่ใช้สำหรับการทำงานเป็นทีมให้ประสบความสำเร็จ
• เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร
• เทคนิคการจัดการความขัดแย้งและแนวทางการบริหารความขัดแย้ง
• ปัญหา อุปสรรคและวิธีการแก้ไขของการทำงานเป็นทีม

รูปแบบการอบรม
1. บรรยาย ชวนคุย กรณีศึกษา ชมวีดีทัศน์
2. ละลายพฤติกรรม / ระดมสมอง / แลกเปลี่ยนความคิด
3. กิจกรรม workshop / การนำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง