หลักสูตรอบรม การเขียนแบบวิศวกรรม ด้วย โปรแกรม AutoCAD 3D

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

เนื้อหาหลักสูตรโดยย่อ :
หลักการเบื้องต้นสำหรับงาน 3 มิติ
• ทำความรู้จักกับ AutoCAD 3D

พื้นฐานการใช้กลุ่มคำสั่ง 2D
• คำสั่งในการวาดชิ้นงาน Draw
• คำสั่งในการแก้ไข Modify

กลุ่มคำสั่งคอร์ออร์ดิเนท (USC,WCS)
การใช้งานและการควบคุม UCS, WCS

การแสดงผลและมุมมองของภาพ 3 มิติ
คำสั่งในการแสดงมุมมองของภาพ 3 มิติ Visual styles
• 2D Wireframe
• Conceptual
• Hidden
• Realistic
• Shaded
• Shaded with edges
• Shaded of gray
• Sketchy
• Wireframe
• X-ray

คำสั่งในการแสดงผลของภาพ 3 มิติ 3D Navigation
• แสดงมุมมองด้าน Front
• แสดงมุมมองด้าน Top
• แสดงมุมมองด้าน Right
• แสดงมุมมองด้าน Bottom
• แสดงมุมมองด้าน Left
• แสดงมุมมองด้าน Back
• แสดงมุมมองด้าน SW Isometric
• แสดงมุมมองด้าน SE Isometric
• แสดงมุมมองด้าน NE Isometric
• แสดงมุมมองด้าน NW Isometric

กลุ่มคำสั่งสำหรับขึ้นรูปชิ้นงาน 3D Modeling
คำสั่งพื้นฐานสำหรับขึ้นรูปชิ้นงาน 3D
• คำสั่งการสร้างรูปสี่เหลี่ยมตัน Box
• คำสั่งการสร้างรูปลิ่มตัน Wedge
• คำสั่งการสร้างรูปทรงกรวยตัน Cone
• คำสั่งการสร้างรูปทรงกลมตัน Sphere
• คำสั่งการสร้างรูปทรงกระบอกตัน Cylinder
• คำสั่งการสร้างรูปโดนัทตัน Torus

การสร้างชิ้นงาน 3 มิติ จากเส้น 2มิติ
• คำสั่งใช้สร้างวัตถุด้วยการยืด Extrude
• คำสั่งใช้สร้างวัตถุด้วยการหมุน Revolve
• คำสั่งใช้สร้างวัตถุด้วยการวิ่งตามเส้นทางเดิน Sweep
• คำสั่งใช้สร้างวัตถุจากหน้าตัดที่ต่างกัน Loft

กลุ่มคำสั่งในการรวม แยกวัตถุ Boolean
• รวมวัตถุด้วยคำสั่ง Union
• ตัดวัตถุด้วยคำสั่ง Subtract
• ตัดวัตถุด้วยคำสั่ง Intersect

กลุ่มคำสั่งสำหรับแก้ไขชิ้นงาน 3มิติ Solid Editing
• ตรวจสอบชิ้นงานที่ทับซ้อกัน Interfere
• การแยกวัตถุ Slice
• การสร้างความหนา Thicken
• การทำชิ้นงานผนังบาง Shell
• การแยกวัตถุ Separate
• สร้างของโค้ง Fillet
• สร้างมุมบาก Chamfer
ชุดคำสั่ง Edges
ชุดคำสั่ง Faces

กลุ่มคำสั่ง 3D Operation
• การเคลื่อนย้ายวัตถุด้วยคำสั่ง 3D Move
• การหมุนวัตถุด้วยคำสั่ง 3D Rotate
• การขยาย/ย่อขนาดวัตถุด้วยคำสั่ง 3D Scale

การกำหนด Material ให้กับชิ้นงาน
การสร้างแบบผลิต Drawing
กลุ่มคำสั่งการปรับตั้งหน้ากระดาษ
กลุ่มคำสั่ง Create View
• การดึงชิ้นงาน From Model Space
• การฉายภาพ Projected
• การผ่าชิ้นงานด้วย Section
• การตัดขยายแบบด้วย Detail

กลุ่มคำสั่งปริ้นและแปลงไฟล์
• การปริ้นแบบ Plot
• การแปลงไฟล์เป็น PDF