หลักสูตรอบรม การเขียนแบบ ด้วยโปรแกรม AutoCAD 2D

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

เนื้อหาหลักสูตรโดยย่อ :
อธิบายและทำความเข้าใจพื้นฐานทางวิศวกรรม
• จัดพื้นที่หน้าจอในการทำงาน, กำหนดรูปแบบและลักษณะ Crosshair
• ควบคุมปุ่มเมาส์และคีย์บอร์ด คีย์ลัด ในการสร้างแบบ
• กำหนดหน่วยวัดและความละเอียดค่าระยะในการทำงาน
• กำหนดและใช้งาน Object, Snap, Ortho, Polar

การใช้ชุดคำสั่ง Draw
• ชนิด Line ในการสร้างเส้นตรง
• ชนิด Polyline สร้างเส้นชนิดเส้นต่อเนื่องเป็นชิ้นเดียว
• ชนิด Multiline ในการสร้างเส้นคู่แบบต่อเนื่อง
• ชนิด Rectangleสร้างรูปสี่เหลี่ยม
• ชนิด Polygon สร้างรูปหลายเหลี่ยม
• ชนิด Circle สร้างรูปวงกลม
• ชนิด Arc สร้างเส้นโค้ง วงกลม โดยใช้จุดอ้างอิง 3 จุด
• ชนิด Hatch ลงลายแรเงาเพื่อแยกลักษณะที่ในพื้นที่แบบ
• ชนิด Ellipse ในการสร้างรูปวงรี
• ชนิด Point สร้างจุดอ้างอิงหรือสัญลักษณ์ประกอบ

การใช้ชุดคำสั่ง Modify
• ชนิด Offset สำเนาเส้นแบบใช้ค่าระยะเพื่อกำหนดขนาด
• ชนิด Trim ในการตัดเศษส่วนเกินของเส้นชิ้นงาน
• ชนิด Extend ในการต่อชนส่วนที่ขาดของเส้นชิ้นงาน
• ชนิด Copy คัดลอกชิ้นที่ซ้ำกัน
• ชนิด MOVE เคลื่อนย้ายชิ้นงาน
• ชนิด Scale ขยายหรือ ย่อมาตราส่วน
• ชนิด Rotate หมุนทิศทางของชิ้นงานโดยใช้ค่าองศา
• ชนิด Scale ย่อหรือขยายชิ้นงาน
• ชนิด Mirror พลิกกลับด้านตรงกันข้ามของชิ้นงาน
• ชนิด Fillet ในการต่อมุมโค้งตามค่ารัศมี
• ชนิด Chamfer ตัดมุมตามแนวเอียงตามค่าระยะจุดตัด
• ชนิด Stretch เพิ่มหรือลด ช่วงระยะทั้งส่วน ของแบบ
• ชนิด Explode แยกเส้นส่วนประกอบชิ้นงานที่ติดกัน

การใช้ชุดคำสั่ง กำหนดรูปแบบของเส้นบอกระยะ (Dimension)
• Linear
• Aligned
• Angular
• Arc Length
• Radius
• Diameter
• Ordinate
• Jogged
ชุดคำสั่งพิมพ์ข้อความ Text
ชุดคำสั่ง Leader
ชุดคำสั่งตาราง Table
การสร้างและควบคุม Layer แยกระดับชั้นของแบบชิ้นงานแต่ละลักษณะ
การใช้ชุดคำสั่ง Style ในการสร้างและเปลี่ยน สี, ลักษณะ และขนาดของเส้น
การใช้ชุดคำสั่ง View และ View port ในการกำหนดรูปด้านที่ของชิ้นงาน
การเขียนชิ้นงาน ISOMETRIC เบื้องต้น
การพิมพ์แบบ (Print, Plot)