อบรมหลักสูตร การเลือกคนให้เหมาะกับงานด้วยโหราศาสตร์ไทย (Recruiting the right person to work with Thai Astrology) หลักสูตร 2 วัน

หลักการและความสำคัญ

โหราศสาสตร์เป็นศาสตร์ที่มนุษย์มีการเรียนการสอนและให้ความสนใจมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันความสำคัญของโหราศาสตร์นั้นได้แพร่กระจายไปยังมนุษย์ทุกชนชั้นจนอาจกล่าวได้ว่าโหราศาสตร์เป็นฐานความคิดสำคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ โดยความรู้ทางโหราศาสตร์นั้นเป็นความรู้สืบเนื่องมาจากการเรียนรู้ระบบการโคจรของดวงดาวที่เรียกว่า ดาราศาสตร์ ส่วนในระบบโหราศาสตร์เรียกว่า จักราศี อาจกล่าวได้ว่าการเรียนรู้ดาราศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ของเส้นทางการโคจรของกลุ่มดวงดาว ส่วนโหราศาสตร์เป็นการเรียนรู้อำนาจของดวงดาว และอำนาจของการโคจรของกลุ่มดาวต่างๆ ดาราศาสตร์จึงมีลักษณะทีเป็นรูปธรรม  ในขณะที่โหราศาสตร์เป็นเรื่องของนามธรรมและถือว่าความรู้ด้านโหราศาสตร์นั้นได้เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ตลอดมา ความรู้โหราศาสตร์ในยุคอดีตทั้งของอินเดียโบราณ กรีก อียิปต์โบราณ ถือกันว่า การโคจรของดวงอาทิตย์เป็นแนวสำคัญเพื่อกำหนดแบ่งช่วงเวลาองศาในการโคจรและกลุ่มดาวที่ดวงอาทิตย์โคจรผ่านเป็นแนวคิดสำคัญแนวคิดหนึ่งของโลกเรียกว่า สุริยคติ ในขณะที่ประเทศจีน และกลุ่มประเทศทางซีกโลกตะวันออกก กำหนดนับการโคจรของดวงจันทร์เป็นหลักสำคัญนับตั้งแต่เริ่มเปล่งแสง เต็มดวง สิ้นแสง เป็นวงจรการเดินทางของดวงจันทร์ซึ่งมีอิทธิต่อพืชพันธุ์ในโลกและมนุษย์จึงนิยมช่วงเวลา องศาในการโคจร และกลุ่มดวงดาวที่ดวงจันทร์โคจรผ่าน

วิชาโหราศาสตร์ยังเป็นความรู้อย่างหนึ่งที่สังคมยังใช้งาน และยังมีความเชื่อในเรื่องอำนาจของดวงดาวว่ามีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งตาย โดยได้แบ่งความเชื่อในวิชาโหราศาสตร์ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มการคำนวณและฤกษ์ยาม 2) กลุ่มพยากรณ์ และ 3) กลุ่มพิธีกรรม กลุ่มของโหราศาสตร์ต่าง ๆ เหล่านี้จะมีการ บูรณาการกันในระหว่างกลุ่มอย่างแยกกันไม่ออกเพราะความรู้ทางโหราศาสตร์ที่แบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ของโหราศาสตร์ดังกล่าวมานี้จะมีคุณค่าต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสะท้อนออกมาเชิงคุณค่าทางวิถี วัฒนธรรม จากเหตุผลดังกล่าวที่ว่ามาจึงมีการเรียนการสอนกันอย่างกว้างขวาง

หลักสูตรนี้ถูกสร้างมาเพื่อให้ทุกท่านได้เรียนรู้พฤติกรรมเฉพาะบุคคลที่ต้องการรับสมัครเข้าทำงานในองค์กรต่างๆ โดยผ่านการพยากรณ์ด้วยโหราศาสตร์ไทย ซึ่งการพยากรณ์จะทำให้รู้ในเรื่องพฤติกรรมนิสัย จิตใจมองหาแสวงหาสิ่งใดเป็นหลัก การเงินเป็นอย่างไร การงานเป็นอย่างไร เขาเหมาะกับงานประเภทไหน ความมั่นคงทางครอบครัว มีปัญหาเรื่องความรักหรือไม่ และสุดท้ายเขามีสุขภาพแข็งดีหรือไม่

วัตถุประสงค์การอบรม
• เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมหาคนที่เหมาะสมกับงานได้จริงๆ ใช้คนให้ถูกกับงาน
• เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานและการพยากรณ์โหราศาตร์ไทย
• เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถพยากรณ์ดวงชะตาเรื่อง นิสัย จิตใจ การงาน เงิน ความรัก สุขภาพได้
• เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพต่อไป

หัวข้ออบรม
• มาตราโหร องศาของจักรราศี
• จักรราศีทั้ง 12 ราศี
• มาตรฐานดาว เกษตร ประเกษตร มหาอุจจ์ มหาจักร อุจจาภิมุข อุจจาวิลาส ราชาโชค เทวีโชค
• ธาตุประจำราศี ดิน น้ำ ลม ไฟ
• กายวิภาคใช้ทายโรคภัยไข้เจ็บ
• ทักษา ทิศมงคล ไม่มงคล
• ความหมายดาว
• ความหมายภพ(เรือน) ทั้ง 12 ภพ งาน เงิน ความรัก สุขภาพ ก็จะอยู่ในนี้
• การกระทบดาวแต่ละดวง ในแต่ละภพ
• ฝึกพยากรณ์ดวงชะตา

รูปแบบการอบรม
• การบรรยาย 60 %
• กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%

หลักสูตรเปิดอบรมแบบ Public Training ที่เกี่ยวข้อง… คลิก