หลักสูตรอบรม การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP)
(Advance Product Quality Planning(APQP)

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

วัตถุประสงค์หลักสูตร
1. เพื่อลดการตีความสับสนและการตีความที่ผิดพลาดสำหรับข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ ความเข้าใจในเรื่อง”การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า Advance Product Quality Planing : APQP ” อันมีความสำคัญอย่างยิ่ง หลักสูตรอบรมนี้ได้จัดอย่างเป็นลำดับขั้นตอนผ่าน กระบวนการ APQP และท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดของลูกค้าอื่นๆ
2. เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนและแนวทางการประยุกต์ใช้ APQP

เนื้อหาหลักสูตรอบรม
• APQP คืออะไร
• ประโยชน์ของ APQP
• ความหมาย, จุดมุ่งหมาย, เมื่อไรที่ต้องทำ APQP, ประโยชน์, ขั้นตอนของ APQP
• การจัดตั้งทีมงานและกำหนดขอบเขต
• การวางแผนและกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน
• การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
• การออกแบบและพัฒนากระบวนการ
• การรับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
• ผลตอบกลับ การประเมิน และการดำเนินการแก้ไข
• กระบวนการทบทวนความเป็นไปได้และ Feasibility Review & Risk analysis
• การประยุกต์แนวทางของ APQP กับการเตรียมการสำหรับลูกค้าอื่น ๆ
• Work shop

ลักษณะการอบรม :
1. การบรรยายสื่อสาร 2 ทาง และมีตัวอย่างประกอบ โดยเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็น
2. กิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างให้เกิดความเข้าใจ และสามารถนาไปปฏิบัติจริงได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม
• บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงองค์กร ป้องกันปัญหาให้กับองค์กร รวมทั้ง ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน ในหน่วยงานผลิต หน่วยงานออกแบบ หน่วยงานคุณภาพ หน่วยงานการตลาด ทีมงาน New Model ของแต่บริษัท