หลักสูตรการอบรม “หลักสูตร การสร้างความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัย การใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับพนักงานในองค์กร”

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญการอบรม
การใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและแพร่หลายในทุกภาคส่วน แต่ภายใต้ความสะดวกรวดเร็วก็มีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จําเป็นต้องมีความตระหนักรู้ ในด้านความมั่นคง ความปลอดภัยการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ เรื่องความเสี่ยงต่างๆที่ต้องเผชิญเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงในการใช้งานดังกล่าว หลักสูตรอบรมนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร ตระหนักรู้เรื่องภัยคุกคามต่างๆที่ ผู้โจมตีมักชอบใช้ในการล่อลวง ตลอดจนถึงวิธีการป้องกันองค์กร และตนเอง จากภัยดังกล่าว รวมถึงทราบแนวโน้มของการโจมตีในอนาคต

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
2. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องภัยคุกคามต่างๆและแนวทางการป้องกัน
3. เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกรอบและกระบวนการที่ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
4. เพื่อเรียนรู้ แนวโน้มของการโจมตีในอนาคต

เนื้อหาการอบรม
1. ความจําเป็นของการสร้างความตระหนักรู้
– ตระหนักรู้ว่า เราอาจเป็นเป้าหมายการโจมตี
– สร้างความตระหนักรู้ “การป้องกันที่ดีที่สุด” เพื่อความปลอดภัยขององค์กรและตนเอง
– ความสําคัญของความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
– แนวทางการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องข้อมูลรั่วไหล
– ภัยคุกคามจากโซเชียลมีเดีย , ภัยคุกคามในการใช้สมาร์ทโฟน
– แนวทางการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงภัยคุกคามจากโซเชียลมีเดีย
2. รู้จักไวรัสคอมพิวเตอร์
– ความหมาย ส่วนประกอบ และประเภทของไวรัส
– ช่องทางการแพร่กระจายของไวรัส
– การล่อเหยื่อด้วยอีเมลและช่องทางอื่นๆ
– อาการของเครื่องที่ติดไวรัส และการตรวจสอบเครื่องติดไวรัส
– ไวรัสที่แพร่ระบาดในปัจจุบัน และการโจมตีในอนาคต
3. การใช้งานอย่างปลอดภัย
– การใช้งานรหัสผ่านอย่างปลอดภัย
– การใช้งานเว็บไซท์อย่างปลอดภัย
– อันตรายจากการใช้ระบบเครือข่าย , ฮอทสปอทปลอม , เราเตอร์ (Router) ที่ทำงาน/ที่บ้าน
– การตรวจสอบหาไวรัสก่อนเปิดไฟล์

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย ชวนคุย กรณีศึกษา ให้คำปรึกษาระหว่างการอบรม กิจกรรม workshop การปฏิบัติจริง

สนใจติดต่อจัดอบรม
Line ID : @vickktraining
โทรศัพท์ 02-7895644 กด 1    095-3691591
E-mail : vickktraining@gmail.com