อบรมหลักสูตร Analytical Thinking Skills ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ในการทำงาน

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

หลักการความสำคัญ
หลักสูตร “Analytical Thinking Skills ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ในการทำงาน” มุ่งเน้น การฝึกฝนทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การจดจำ และฝึกกระบวนการคิดที่ถูกต้องสำหรับบริหารจัดการงาน จัดการภารกิจของบุคลากรในองค์กร ที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้นๆ อันเนื่องมาจากองค์กรต้องปรับตัวให้ทันสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บุคลากรจำเป็นต้องบริหารจัดการและแก้ปัญหาในการทำงานซึ่งจะต้องจดจำ และวิเคราะห์ข้อมูลมากมายเพื่อการพิจารณา
Analytical Thinking คือ การคิดเชิงวิเคราะห์ เป็นทักษะการคิดที่ช่วยแยกแยะองค์ประกอบของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ เรื่องราวหรือชิ้นงาน แล้วแตกสิ่งนั้นออกเป็นส่วนย่อย เพื่อให้เห็นรายละเอียดของเรื่องเหล่านั้นอย่างชัดเจน ทำให้เข้าใจเหตุและผลที่ทำให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นมา
องค์กรต่างๆ ย่อมมุ่งหวังให้ลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับความพึงพอใจจากการทำงานขององค์กร ซึ่งทักษะในการการคิดเชิงวิเคราะห์ ของบุคลากรในองค์กรถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอันจะช่วยทำให้องค์กรไปสู่เป้าหมายที่ประสงค์ได้

วัตถุประสงค์การอบรม
1. มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ การแก้ปัญหาที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ โดยนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน
2. มีเทคนิคและการใช้งานเครื่องมือ(Tools) ต่างๆ ในการคิดเชิงวิเคราะห์ เพื่อการแก้ปัญหาและ การหาความคิดสร้างสรรค์
3. นำนโยบาย เป้าหมายหรือภาระงานที่ได้รับมอบหมายไปสู่การดำเนินการปฏิบัติและปรับปรุง โดยใช้ทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ อันจะนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม
1. สร้างระบบความคิดให้ถูกต้องในการบริหารจัดการงาน การดูแนวโน้มเหตุการณ์ที่จะเกิดซ้ำ และกระบวนการคิดที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ
2. ความเข้าใจในการคิดเชิงวิเคราะห์ และแนวทางการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิผล
3. กระบวนการแก้ปัญหา การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ปัจจัยความสำเร็จในการแก้ปัญหาและข้อควรระวัง
4. เทคนิคและการใช้งานเครื่องมือ (Tools) ในการคิดเชิงวิเคราะห์
• แผนผังความคิด (Web Diagram) : เครื่องมือฝึกทักษะการคิด การจดจำ แยกองค์ประกอบ จัดหมวดหมู่
• แผนภูมิก้างปลา (Fish Bone Diagram) : เครื่องมือการค้นหาสาเหตุปัญหาที่เป็นไปได้
• แผนผังเหตุและผล (Causal loop) : เครื่องมือฝึกคิดความเป็นเหตุและผล การเชื่อมโยงสาเหตุปัญหาและผลกระทบ ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบจากการแก้ปัญหา หรือเกิดปัญหาใหม่ตามมา หรือเกิดซ้ำ
• แผนผังต้นไม้ (Tree Map) : เครื่องมือเพื่อหากลยุทธ์ หาทางแก้ไขปัญหา
• เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria Rating) : เทคนิคการสร้างแนวทางเลือกในการตัดสินใจ และข้อดีข้อด้อยในแต่ละทางเลือก
5. ตัวอย่าง /กรณีศึกษา การคิดเชิงวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและตัดสินใจในงาน
6. การผสมผสานเครื่องมือ(Tools) การคิดเชิงวิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูลทุกมุมมองในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ สำหรับการบริหารจัดการงานแบบมืออาชีพ

รูปแบบการอบรม
• บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก , ชมวีดีทัศน์ตัวอย่างประกอบ
• ยกตัวอย่างจริง กรณีศึกษาจริง ให้มีประสบการณ์เรียนรู้อย่างเข้าใจ
• ฝึกปฏิบัติจาก Workshop ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานได้จริง
• ให้คำปรึกษาการใช้เครื่องมือ(Tools) ในระหว่างการอบรม