อบรมหลักสูตร “A Grate Teamwork” เสริมสร้างพลังการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ ความหมายที่แท้จริงในเรื่อง “การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ”
2. เพื่อให้สามารถเป็นผู้นำทีมผู้ตามที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่เชื่อมั่นและไว้วางใจของกันและกัน มีเป้าหมายเดียวกัน มีความมุ่งมั่น ร่วมแรงร่วมใจเพื่อบรรลุเป้าหมาย
3. เพื่อให้มีระบบการทำงานที่ชัดเจน ทุกคนรู้-เข้าใจ บทบาท หน้าที่ของตนเอง สามารถปฎิบัติภาระกิจได้จนสำเร็จ
4. เพื่อให้มีทัศนคติที่ดีและรักในองค์กร งานที่ทำ ตนเอง ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน
5. เพื่อสร้างบรรยายกาศที่ดีให้เกิดขึ้นในที่ทำงาน มีความไว้เนื้อเชื่อใจ มีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผลักดันกันและกัน ให้ทีมประสบความสำเร็จ ตลอดจนสามารถทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
6. เพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานและสร้างมาตรฐานของการทำงานร่วมกันให้ดียิ่งขึ้น ชื่นชมความสำเร็จร่วมกัน ร่วมภาคภูมิใจด้วยกัน

หัวข้อการอบรม
1. ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม
• ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม
• ลักษณะ บรรยากาศและองค์ประกอบของทีมที่มีประสิทธิภาพ
• ความเข้าใจเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในองค์กร
• การสร้างจิตสำนึกเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน
• เทคนิคปรับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อการทำงานเป็นทีมให้สัมฤทธิ์ผล
2. เรียนรู้ เข้าใจ คนต่างวัย คนต่าง Gen (Generation)
• เข้าใจคนในแต่ละแบบเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างได้ผล , เรียนรู้ในเบื้องลึกของคนเพื่อ “รู้เรา-รู้เขา”
• พฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อจิตใจผู้อื่น , ความฉลาดทางอารมณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
3. ผู้นำ, ผู้ตาม กับการทำงานเป็นทีม
• เข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเอง
• ผู้นำ, ผู้ตาม กับการทำงานเป็นทีม , คุณสมบัติและลักษณะที่ดีของผู้นำ , ผู้ตาม
• การสำรวจตัวเอง เพื่อดึงศักยภาพออกมาใช้ให้เต็มประสิทธิภาพ
4. ทักษะและเทคนิคการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ
• เทคนิค / วิธีที่ใช้สำหรับการทำงานเป็นทีม , เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์อันดี
• การจัดการความขัดแย้งและแนวทางการบริหารความขัดแย้ง
• บรรทัดฐาน ความไว้วางใจและแรงยึดเหนี่ยวของทีม
• ปัญหา อุปสรรคและวิธีการแก้ไขของการทำงานเป็นทีม

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก , ชมวีดีทัศน์
– กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
– ฝึกปฏิบัติจาก Workshop ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานได้จริง