หลักสูตรอบรม 7 Wastes  การลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

การลดต้นทุนการผลิต โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสูญเสียในรูปแบบต่างๆ ที่อยู่ในกระบวนการผลิตทั้ง 7 ประการนั้น นอกจากจะช่วยให้ส่งมอบงานได้ทันเวลา ได้งานที่มีคุณภาพ ยังสามารถทำให้องค์การลดความสูญเสียทุกรูปแบบในกระบวนการทำงานทุกสายงาน ซึ่งหากไม่ให้ความสนใจสังเกต และพยายามปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงานนั้นๆ ให้ดีขึ้น ความสูญเสียก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ทำให้หน่วยงานหรือองค์การต้องสูญเสียลูกค้าและกำไรที่ควรได้ไป การลดความสูญเสียถือเป็นหน้าที่ของพนักงานและผู้บริหารทุกคน ดังนั้น ทุกคนต้องมีความรู้ จิตสำนึก การสังเกต หาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขป้องกัน เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ซึ่งเป็นหนทางที่ใช้ในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตเพื่อความอยู่รอดขององค์การ

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อสร้างจิตสำนึกและการหาวิธีการลดความสูญเสียในการทำงานทั้ง 7 ประการ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นในการทำงาน
3. เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจเทคนิคการสังเกตความสูญเสีย 7 ประการ
4. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ
5. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและองค์กรอย่างต่อเนื่อง
6. เพื่อให้มีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง
7. เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม
• องค์ประกอบของธุรกิจ ต้นทุน กำไร และรายได้
• การลดต้นทุนการผลิต จากการทำงานประจำวัน
• การมองปัญหาของแต่ละบุคคล
• ความเป็นมาและความหมายของ 7 Wastes
• เทคนิคการทำกิจกรรม 7 Wastes ให้ประสบผลสำเร็จ
• การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools ในการวิเคราะห์รากเหง้าปัญหา
• แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องหรือ PDCA
Workshop1 การฝึกคาดการณ์ต่อผลลัพธ์ที่ได้ ก่อนการแก้ไข
Workshop2 การฝึกเขียนลำดับขั้นการทำงานและการวิเคราะห์จากงานตัวอย่าง เพื่อปรับปรุงการทำงาน
Workshop3 การรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรม (ตั้งชื่อกลุ่ม /คัดเลือกหัวหน้า, เลขา แนะนำสมาชิก / คัดเลือกหัวข้อปัญหา / การวางแผน / การตั้งเป้าหมาย)
Workshop4 ระดมสมอง Brainstorming (ให้ผู้เข้าอบรมผลิตสินค้าตัวอย่าง เพื่อช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา)
Workshop5 การนำเสนอผลงานของผู้เข้าอบรม
• แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถามตอบ

รูปแบบการอบรมสัมมนา
1. การบรรยาย 40 %
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 %