อบรมหลักสูตร การลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ และแนวคิดด้านคุณภาพ (7 Wastes & Quality Mindset)

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อสร้างแนวคิดในการสร้างคุณภาพและลดความสูญเสียในการผลิต อย่างเป็นระบบ
2. เพื่อสร้างจิตสำนึกและการหาวิธีการลดความสูญเสียในการทำงานทั้ง 7 ประการ
3. เพื่อให้ได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นในการทำงาน
4. เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจเทคนิคการสังเกตความสูญเสีย 7 ประการ
5. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาคุณภาพอย่างเป็นมีรูปแบบ
6. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
7. เพื่อให้มีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการสร้างคุณภาพกับตัวสินค้าได้อย่างถูกต้อง
8. เพื่อให้ มีความรู้เกี่ยวกับจิตสำนึกด้านคุณภาพ จิตสำนึกที่ดีในการทำงาน มีความตระหนักใน การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้เกิดจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน และสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานด้วยจิตสำนึกที่ดี ลดของเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
9. เพื่อให้ รู้หลักการเพิ่มคุณภาพในกระบวนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพของวิธีการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพ และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพของทางบริษัทต่อไป

หัวข้อการอบรม
1. องค์ประกอบของธุรกิจ ต้นทุน กำไร และรายได้
2. การลดต้นทุนการผลิต จากการทำงานประจำวัน
3. การมองปัญหาของแต่ละบุคคล
4. คุณภาพสำคัญอย่างไร? ต่อความอยู่รอดขององค์กร
5. จิตสำนึกและจิตสำนึกคุณภาพคืออะไร
6. ขอบเขตคำว่า “คุณภาพ” ครอบคลุมถึงอะไรบ้าง
7. ผลกระทบจากการขาด จิตสำนึกคุณภาพ
8. ความเป็นมาและความหมายของ 7 WASTES
9. เทคนิคการทำกิจกรรม 7 WASTES ให้ประสบผลสำเร็จ
10. การใช้เครื่องมือ QC 7 TOOLS ในการวิเคราะห์รากเหง้าปัญหา
11. แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องหรือ PDCA
12. การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องผ่านการทำงานเป็นทีม
• WORKSHOP 1 การฝึกคาดการณ์ต่อผลลัพธ์ที่ได้ ก่อนการแก้ไข
• WORKSHOP 2 การฝึกเขียนลำดับขั้นการทำงานและการวิเคราะห์จากงานตัวอย่าง เพื่อปรับปรุงการทำงาน
• WORKSHOP 3 “จิตสำนึกคุณภาพกับการส่งงาน” ให้ลูกค้าภายใน
• WORKSHOP 4 “การสร้างเป้าหมายคุณภาพร่วมกัน” ระดมสมองเพื่อเรียนรู้หลักการ PDCA

รูปแบบการอบรม
• บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก , ชมวีดีทัศน์
• กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
• ฝึกปฏิบัติจาก Workshop ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานได้จริง