อบรม ออนไลน์สด หลักสูตร เทคนิคการทำ 5ส. และไคเซ็น (Kaizen) เพื่อการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน และปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

ความสำคัญ
ในปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น สิ่งที่จะทำให้องค์กรธุรกิจสามารถแข่งขันเพื่ออยู่รอดได้คือการทำให้องค์กรใช้ศักยภาพที่องค์กรมีอยู่อย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้ถึงจุดที่สามารถแข่งขันได้อย่างเหมาะสม ในการเพิ่มผลผลิตมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องมีการผสมผสานในการควบคุมปัจจัยต่างๆโดยการบูรณาการเข้าด้วยกัน
การดำเนินกิจกรรม 5 ส. เป็นการสร้างพื้นฐานให้กับพนักงานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพให้เกิดขึ้นต่องานที่ทำด้วย ซึ่งกิจกรรม 5 ส.ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย การดำเนินกิจกรรม 5 ส. ไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องให้พนักงานเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการทำกิจกรรม 5 ส. ดังนั้นการส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกและความตระหนักในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. จะนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทกำหนด และสิ่งสำคัญคือการอบรมให้พนักงานทุกคนทราบขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5 ส. จึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญเพื่อให้พนักงานดำเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและทำให้บริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มผลผลิตที่สามารถต่อยอดเพื่อสร้างคุณภาพให้แก่องค์กร ซึ่งการสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ในเรื่องของกิจกรรมการเพิ่มผลผลิต เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดความไม่ปลอดภัย และการทำงานที่ใช้เวลาเท่าเดิมแต่ได้ผลผลิตมากขึ้น ด้วยการใช้แนวคิด ไคเซ็น ร่วมกับการทำ 5ส. ก็เพื่อให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมและเกิดจิตสำนึกรักองค์กร รวมถึงช่วยกันปรับปรุงวิธีการทำงาน เพื่อให้สะดวกขึ้น ง่ายขึ้น มีของเสียที่ลดลง ทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดของการเพิ่มผลผลิต เพื่อต่อยอดไปสู่กิจกรรมอื่นๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนแก่องค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างจิตสำนึกและการหาวิธีการทำกิจกรรม 5ส. และ kaizen ในการทำงาน เพื่อการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน และปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท
3. เพื่อสร้างแนวคิดในการประยุกต์ใช้แนวคิด ไคเซ็น กับ 5ส. ในการสร้างคุณภาพต่องานที่ทำ
4. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการทำกิจกรรม 5ส. และ ไคเซ็น ได้อย่างถูกต้อง
6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม
7. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

หัวข้อการอบรม
1. แนวคิดการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน และปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
• หลักการแนวคิดการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน และปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
• ความจำเป็น ผลประโยชน์ต่อพนักงาน องค์กร และลูกค้า
• ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแนวคิดดังกล่าว
2. หลักการ 5ส และขั้นตอนการดำเนินโครงการ
• ทบทวนหลักการ 5ส
• ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแผน โครงการที่องค์กรมีอยู่ด้วยหลัก PDCA
3. 5ส และ ไคเซ็น Kaizen เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ ลดต้นทุน และปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
• เครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน และปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
• หลักการ 5ส & ไคเซ็น Kaizen และการนำกิจกรรม & ไคเซ็น Kaizen เข้าไปปรับใช้ในหน่วยงาน
• เทคนิคการดำเนินกิจกรรมอย่างถูกต้องและถูกขั้นตอน
• ปัญหา อุปสรรค และวิธีการส่งเสริมกิจกรรม & ไคเซ็น Kaizen
• การลงมือปฏิบัติกิจกรรม & ไคเซ็น Kaizen ได้อย่างมีประสิทธิผล
4. การประยุกต์ใช้แนวคิด ไคเซ็น Kaizen ร่วมกับการทำกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
• การประยุกต์ใช้แนวคิด ไคเซ็น Kaizen (เลิก/ลด/เปลี่ยน)
• ECRS ในการทำกิจกรรม 5ส ที่มีประสิทธิภาพ
5. การจัดทำเอกสารระบบ 5ส / การจัดทำมาตรฐาน 5ส
• หลักการจัดทำเอกสารในระบบ 5ส
• การสร้างแบบฟอร์มต่างๆเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม 5ส
• การควบคุมเอกสารในระบบ และ การจัดทำมาตรฐาน 5ส ของหน่วยงาน และของบริษัท

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการ 5ส. และไคเซ็น (KAIZEN)อย่างถูกต้อง
2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการของ 5ส. และไคเซ็น (KAIZEN) ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น
4. ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกเรื่องคุณภาพและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ผู้เข้าอบรมมีสำนึกการรักองค์กรมากขึ้น

รูปแบบการอบรม
• บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก , ชมวีดีทัศน์
• กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
• ฝึกปฏิบัติจาก Workshop ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานได้จริง