หลักสูตรอบรม “เทคนิคการยกระดับ 5ส สำหรับการตรวจประเมินอย่างมืออาชีพ”
Techniques for elevating 5 s for a professional evaluation

ความสำคัญหลักสูตรอบรม
การทำกิจกรรม 5ส เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นและส่งเสริมยกระดับกระบวนการทำงานให้ง่ายขึ้น เพิ่มคุณภาพของงานให้มีคุณภาพ 5ส สามารถส่งเสริมทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมโดยเริ่มตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงลงมายังพนักงาน และเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่ส่งเสริมในเรื่องผลผลิตในกิจกรรมต่างๆเช่น TQM, OCC, Kaizen และในส่วนกิจกิจกรรมอื่นด้วย การทำ 5ส นั้นจะต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องมีการตรวจประเมินกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ การตรวจพื้นที่นั้นผู้ตรวจประเมินจะต้องมีความเชี่ยวชาญและเข้าใจเทคนิคการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส อย่างถูกวิธี   หลักสูตร เทคนิคการยกระดับ 5ส สำหรับการตรวจประเมินอย่างมืออาชีพ เน้นกระบวนการออกแบบการตรวจที่ง่าย รวมถึงวิธีการพูดและสื่อสารไปยังผู้ถูกตรวจประเมินโดยเน้นเทคนิคเรื่องของการสื่อสารเข้าไปเพื่อให้การตรวจประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือจากผู้ตรวจได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้กลุ่มผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักของการตรวจ การให้คะแนน การเสนอข้อปรับปรุง รวมทั้งการใช้เทคนิคการสื่อสารเพื่อให้การตรวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้กลุ่มผู้เรียนนำเทคนิคและวิธีการต่างๆของ ส แต่ละตัวนำประยุกต์และปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน

หัวข้อการอบรม
1. ทำไมจะต้องมีการตรวจประเมินผลของการทำ 5ส
2. คุณสมบัติที่ดีของกรรมการผู้ตรวจประเมิน 5 ส
3. การใช้หลักการ Coaching Game เพื่อสร้าง Passion ในการตรวจประเมิน 5ส
4. Workshop 1 กิจกรรม Coaching Game เพื่อดึงศักยภาพของตนเองมาใช้
5. ขั้นตอนการตรวจ 3 ระดับที่จำเป็นต้องรู้
– Self Audit
– Committee Audit
– Top Management Audit
6. Workshop 2 กิจกรรมการตรวจประเมิน 3 ระดับ
7. แบบฟอร์มหรือเอกสารที่จำเป็นในการตรวจแต่ละขั้นตอน
8. กระบวนการตรวจประเมินและติดตามในแต่ละระดับของพื้นที่
9. การสร้างระบบการตรวจประเมิน 5ส และเกณฑ์การให้คะแนน
10. Workshop 3 กิจกรรมระบบการตรวจสอบ
11. การสร้าง Motivation การส่งเสริมเพิ่มนโยบายด้วยการจูงใจพื้นที่ 5ส ในระดับคะแนนที่แตกต่างกัน
12. Workshop 4 กรณีศึกษาตัวอย่างการตรวจประเมิน 5ส พร้อมนำเสนอ

กลุ่มผู้เข้าอบรม
• พนักงาน หัวหน้างาน หรือผู้ที่รับผิดชอบในการตรวจประเมิน 5ส

รูปแบบการอบรม
1. บรรยาย ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
2. กิจกรรม ระดมสมอง / แลกเปลี่ยนความคิด
3. Workshop ฝึกปฏิบัติให้นำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง
4. สรุปประเด็นเชื่อมโยงสู่งานที่ทำ