หลักสูตรอบรม การตรวจประเมิน 5ส. ในพื้นที่การทำงาน
Audit technique for 5S in working place

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญ
กิจกรรม 5ส เป็นเรื่องของการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน เป็นพื้นฐานของการทำงานที่คุณภาพ ประสิทธิภาพ และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานให้ดีขึ้นและปลอดภัย รวมถึงเป็นพื้นฐานของกิจกรรมและเทคนิคการเพิ่มผลผลิตที่สำคัญ เช่น TPM , TQM , QCC , 7 Waste และกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตอื่นๆ ได้อีกด้วย วิธีการหนึ่งในการกระตุ้น ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร ร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรม 5ส และผลักดันให้ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง นั่นคือการ ตรวจประเมินกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเทคนิคในการตรวจนั้น ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึง ทั้งการให้คะแนน การให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงพื้นที่ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรม 5ส จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้และฝึกเทคนิคในการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ได้อย่างถูกต้อง กิจกรรม 5 ส. ดังที่ทราบว่าประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย การดำเนินกิจกรรม 5 ส. ไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องให้ พนักงานเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการทำกิจกรรม 5 ส. ดังนั้นการส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานทุกคนมีจิตสานึก และความตระหนักในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส. จะนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมาย ที่บริษัทกำหนด และนอกจากการอบรมให้พนักงานทุกคนทราบถึงขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5 ส. แล้ว สิ่งที่สำคัญ คือการกำหนดขอบเขตในการตรวจประเมินที่ชัดเจน ก็จะช่วยสร้างให้กิจกรรม 5ส. นี้อยู่ได้อย่างยั่งยืนนั่นเอง

วัตถุประสงค์การอบรม
1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ในเรื่องหลักการตรวจที่ดี เทคนิคการตรวจ วิธีการตรวจ การให้คะแนน
และการเสนอแนะข้อปรับปรุง
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการตรวจโดยการฝึกปฏิบัติ
3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการดำเนินการกิจกรรม 5ส.
4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ใน
หน่วยงานของตนเองได้
5.เพื่อสร้างจิตสำนึกและการหาวิธีการทำกิจกรรม 5ส. ในการทำงาน
6.เพื่อสร้างแนวคิดในการประยุกต์ใช้ 5ส. ได้อย่างถูกต้อง

หัวข้อการอบรม
1. หลักการ 5ส และขั้นตอนการดำเนินโครงการ
เนื้อหาโดยสรุป : อธิบายทบทวนหลักการ 5ส และขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแผน โครงการที่องค์กรมีอยู่ด้วยหลัก PDCA
2. 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน
เนื้อหา โดยสรุป : อธิบายถึงเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต, หลักการ 5ส, การนำกิจกรรม 5ส เข้าไปปรับใช้ในหน่วยงาน, เทคนิคการดำเนินกิจกรรมอย่างถูกต้องและถูกขั้นตอน, ปัญหา อุปสรรค และวิธีการส่งเสริมกิจกรรม 5ส, การลงมือปฏิบัติกิจกรรม 5ส ได้อย่างมีประสิทธิผล
3. การจัดทำเอกสารระบบ 5ส / การจัดทำมาตรฐาน 5ส
เนื้อหา โดยสรุป : อธิบายถึงหลักการจัดทำเอกสารในระบบ 5ส, การสร้างแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม 5ส, การควบคุมเอกสารในระบบ 5ส, การจัดทำมาตรฐาน 5ส ของหน่วยงาน และของบริษัท
4. เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส
เนื้อหา โดยสรุป : อธิบายถึงหลักการจัดทำเอกสารในระบบ 5ส, การสร้างแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม 5ส, การควบคุมเอกสารในระบบ 5ส, การจัดทำมาตรฐาน 5ส ของหน่วยงาน และของบริษัท
– บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกิจกรรม 5ส
– 5ส และหัวใจ ของแต่ละ ส
– หลักการ และเทคนิคการตรวจ 5ส พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจ
– หลักการให้คะแนน และแนวทางการสรุปผลคะแนน หลักและเทคนิคในการตรวจพื้นที่
– กรณีศึกษาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ หรือฝึกตรวจพื้นที่ 5ส สถานที่จริง

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม
พนักงานทุกระดับ หัวหน้างาน และหัวหน้ากลุ่มย่อย (Small group activity) หรือผู้ที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง

รูปแบบการอบรมสัมมนา
1. การบรรยาย 40 %
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 %

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม
1. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการ 5ส. อย่างถูกต้อง
2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการของการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส. ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างถูกต้อง
3. ผู้เข้าอบรมสามารถให้คำปรึกษา เสนอแนะ แก่พนักงานในองค์กรได้
4. ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกเรื่องคุณภาพและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ผู้เข้าอบรมมีสำนึกการรักองค์กรมากขึ้น

หลักสูตรอบรมที่เกี่ยวข้อง หลักสูตร “เทคนิคการยกระดับ 5ส สำหรับการตรวจประเมินอย่างมืออาชีพ”