หลักสูตรอบรม การบริหารและแก้ไขปัญหาหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 5G & 5Why

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญ
ในการประกอบธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ขนส่ง นำเข้า/ส่งออก เทรดดิ้ง แม้กระทั่งอุตสาหกรรมบริการ และอื่นๆ คงจะหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นไม่ได้ เทคนิคการวิเคราะห์หารากเหง้าปัญหาที่แท้จริง เพราะในการปฏิบัติงานไม่ว่าในตำแหน่งหน้าที่ใดจะต้องเผชิญกับปัญหาที่ต้องดำเนินแก้ไขอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาการเลือกเครื่องมือมาใช้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่จะนำมาช่วยในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในการบริหารงาน บริหารองค์ แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต แก้ปัญหาในองค์กร จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการที่เป็นระบบ เพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำ หลักการ 5Why Analysis จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สำคัญและถูกนำมาใช้เพื่อให้สามารถเข้าถึงแก่นแท้ของปัญหา และที่ขาดไม่ได้เลยคือหลัก 5G เป็นพื้นฐานที่ต้องมี ก่อนที่จะไปใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาตัวอื่น ๆ (Problem Solving Tools) ไม่ว่าจะเป็น Six Sigma, Lean Manufacturing หรือ QCC เป็นต้น

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
1. เข้าใจหลักการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
2. เพื่อให้เข้าใจและประยุกต์ใช้หลักการ 5G และ 5Why ในการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
3. สามารถวางแผนป้องกันและลดปัญหาที่เกิดซ้ำได้

หัวข้อการฝึกอบรม
• ความเข้าใจเรื่องของปัญหาและความผิดปกติ
• ความรู้เบื้องต้นของระบบการดำเนินการแก้ไขปัญหา (Corrective Action Process)
• ข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เกี่ยวของต่อมุมมองด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหา
• แนวคิดการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา
– การหาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Analysis)
• เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือ QC 7 Tools
– เทคนิคการนำ QC 7 Tools มาใช้งาน
• หลักการและแนวคิดของ PDCA
• หลักการของเครื่องมือ 5 G
• หลักการของเครื่องมือ 5 Why Analysis
– เทคนิคการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ 5 Why Analysis
• กิจกรรมกลุ่ม Work Shop case study + อภิปราย
• หลักการจำลองสถานการณ์เพื่อวิเคราะห์ปัญหา
• การประยุกต์ใช้ 5 G กับเครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาอื่นๆ
• เทคนิคการประยุกต์ใช้เครื่องมือ 5G กับ 5 Why
• การยืนยันสาเหตุที่แท้จริงและการวางแผนแก้ไขการวิเคราะห์ปัญหาในอนาคต
• ข้อแตกต่างระหว่าง Error กับ Defect
• หลักการของ POKA-YOKE
• หลักการของระดับขั้นการป้องกัน
• การวางแผนป้องกันและลดปัญหาที่เกิดซ้ำ
• กิจกรรมกลุ่ม Work shop case study + นำเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย

ลักษณะการอบรม :
1. การบรรยายสื่อสาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 30 % ปฏิบัติ 70 %
2. ทำ Workshop กิจกรรมกลุ่ม + นำเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย

ผู้ควรเข้ารับการอบรม
– ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ , อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมอื่นๆ
– วิศวกร
– หัวหน้างาน QC/QA , R&D, New Model
– หัวหน้างานฝ่ายผลิต
– ช่างเทคนิค
– บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หัวหน้างาน