หลักสูตรอบรม เทคนิคการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย 5G & Why Why Analysis สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ ยุคใหม่

Public Training Online สด: อบรมวันที่  24 เมษายน 2567  เวลา 9.00- 16.00 น.
วิทยากรอบรม โดย  อ.ดร.สวนีย์  อ่อนสุวรรณ์

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

กำหนดการอบรม
8.30 Vickk Training เปิดห้องอบรมออนไลน์ Zoom
9.00 – 10.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 1
10.30 – 10.45 พักเบรก 15 นาที
10.45 – 12.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 2
12.00 – 13.00 พักเที่ยง
13.00 – 14.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 3
14.30 – 14.45 พักเบรก 15 นาที
14.45 – 16.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 4

หลักการความสำคัญ
ปัจจุบันภารกิจของบุคลากรในองค์กร นับวันจะเพิ่มมากขึ้นๆ อันเนื่องมาจากองค์กรต้องปรับตัวให้ทันสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บุคลากรจำเป็นต้องบริหารและแก้ปัญหาในการทำงานซึ่งจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลมากมายเพื่อการพิจารณา ดังนั้นการฝึกฝนทักษะการวิเคราะห์ปัญหา และมีกระบวนการคิดที่ถูกต้องสำหรับการจัดการงาน จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่บุคลากรจะต้องมีความสามารถในเรื่องนี้
การวิเคราะห์ปัญหาด้วยเทคนิค Why – Why Analysis เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause) ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบหรือปัญหาต่างๆ ขึ้น (Effect) ด้วยวิธีการอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน โดยไม่ให้เกิดสภาพปัญหาซ้าซ้อนและไม่ด่วนสรุปว่าเกิดจากสาเหตุใด ประกอบกับหลักการทำงานแบบ 5G ที่พยายามค้นหาข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและสอดคล้องกับปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะในกระบวนการทำงานภายในโรงงาน (Process in Factory)
ทักษะการวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ 5G และ Why – Why Analysis จึงเป็นพื้นฐานสำคัญและมีความเหมาะสมกับการแก้ปัญหาในโรงงานมาก การพัฒนาทักษะดังกล่าวส่งผลให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ มีความเป็นระบบ มีขั้นตอนและมีเหตุผล สำหรับการบริหารงานแบบมืออาชีพ

วัตถุประสงค์
1. มีเข้าใจถึงความสำคัญของหลักการ 5G การกำหนดสาเหตุและผลปัญหา ผ่านการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ สาเหตุและผลกระทบ และความมีเหตุผล
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why – Why Analysis ผ่านการเรียนรู้ด้วยการ Workshop ตัวอย่างปัญหาจริงของผู้เข้าอบรม
3. มีเทคนิคและการใช้งานเครื่องมือ (Tools) ต่างๆ หลังการทำ Why – Why Analysis นำไปสู่แนวทางในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ โดยนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน

หัวข้ออบรม
1. สร้างระบบความคิดให้ถูกต้องในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การดูแนวโน้มเหตุการณ์ที่จะเกิดซ้ำ และกระบวนการคิดที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ
2. หลักการ 5G : GENBA , GENBUTSU, GENJITSU, GENRI, GENSOKU เพื่อกระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ปัจจัยความสำเร็จในการแก้ปัญหาและข้อควรระวัง
3. หลักการวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ 5G และ Why – Why Analysis
• จิตสำนึกความเป็นเจ้าของกับการแก้ปัญหา
• หัวใจสำคัญของการวิเคราะห์ 5G เพื่อแก้ปัญหา
• สาเหตุ และผลกระทบ (Cause & Effect)
• ความมีเหตุผล (Reasonableness)
• ความหมายของการวิเคราะห์ด้วย Why – Why Analysis
• วิธีการวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why – Why Analysis
4. เทคนิคและการใช้งานเครื่องมือ (Tools) ต่างๆ หลังการทำ 5G และ Why – Why Analysis ที่นำไปสู่แนวทางในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
4.1 Five Whys : เทคนิคการถามกลับไปมา การไล่หาสาเหตุปัญหาที่แท้จริง
4.2 Causal loop แผนผังเหตุและผล : เครื่องมือฝึกคิดความเป็นเหตุและผล การเชื่อมโยงสาเหตุปัญหาและผลกระทบ ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบจากการแก้ปัญหา หรือเกิดปัญหาใหม่ตามมา หรือเกิดซ้ำ
4.3 Tree Map แผนผังต้นไม้ : เครื่องมือเพื่อหากลยุทธ์ หาทางแก้ไขปัญหา
5. กรณีศึกษา การแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วย 5G และ Why – Why Analysis
6. การผสมผสานเครื่องมือ(Tools) การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ วิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูลทุกมุมมองในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ

รูปแบบการอบรม
• บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก , ชมวีดีทัศน์
• กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
• ฝึกปฏิบัติจาก Workshop ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานได้จริง
• อบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจัดเตรียมไว้
โปรแกรม Zoom สำหรับผู้เข้าอบรม ลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ , Notebook หรือ Smartphone (โปรแกรม Zoom สามารถดาวน์โหลดฟรี ใช้งานฟรี ลงได้ทั้งใน Notebook และ Smartphone) หรือเข้าใช้งานโดยตรงที่เวป https://zoom.us/join

ทั้งนี้ไม่ต้องเป็นกังวลในการเข้าร่วมอบรมและใช้งานโปรแกรมนะคะ เพราะจะมีเจ้าหน้าที่ของ Vickk Training คอยดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาค่ะ 

อัตราค่าบริการ และรายละเอียดการชำระเงิน

  • อัตราค่าอบรมปกติ
    อัตราค่าอบรม : = 3,500 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)
  • กรณีชำระ ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน
    รับส่วนลด 5% จาก 3,500 บาท(ยังไม่รวม VAT)
    อัตราค่าอบรม : = 3,325 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
1. ไฟล์เอกสารประกอบการอบรม และ Link รหัสเข้าห้องอบรม Zoom จัดส่งให้ทางอีเมล ก่อนวันอบรม
2. ไฟล์วุฒิบัตร (E-Certificate) สำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน จัดส่งให้หลังวันอบรมทางอีเมล

การชำระเงินค่าอบรมสัมมนา
1. โอนเงิน หรือฝากเช็ค (เช็คสั่งจ่าย บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด หรือ BUNNE BUSINESSION CO.,LTD.) เข้าบัญชีออมทรัพย์ ดังนี้
=> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี  เลขที่บัญชี 109-243809-5
=> ธนาคารกสิกรไทย สาขา ตลาดวงศกร สายไหม เลขที่บัญชี 049-1-34260-9

2. ส่ง Pay in ไปที่ vickktraining@gmail.com

รายละเอียดผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549026812  สำนักงานใหญ่
บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด  17/24 ม.ปริญ รามอินทรา – วัชรพล  ซ.วัชรพล 2 (รามอินทรา 55/8)  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10230

ช่องทางการติดต่อ
โทรศัพท์ 02-7895644  095-3691591   

Line ID :  @vickktraining
E-mail :  vickktraining@gmail.com

  โบร์ชัวร์หลักสูตรอบรม & ใบสมัครอบรม

    สำรองที่นั่งอบรม

 


Click..ดูกำหนดการจัดอบรม Public Training หลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง .. หลักสูตรอบรม “เทคนิคการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการวางแผนปฏิบัติ”