หลักสูตรอบรม การสร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจในการแยกขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

ความสำคัญหลักสูตรอบรม
ขยะเป็นปัญหาสําคัญของหลาย ๆ ท้องถิ่นเกือบทั่วโลก ขยะส่วนใหญ่มักจะถูกทิ้งลงในดิน ขยะบางชนิดสลายตัวให้สารประกอบอินทรีย์และสารประกอบอนินทรีย์แต่ขยะบางชนิดสลายตัวยากเช่น หนัง พลาสติก โลหะ ขยะประเภทนี้ถ้าทําลายโดยการเผาจะได้สารประกอบ ประเภทเกลือเช่น เกลือไนเตรตสะสมอยู่ในดินเป็นจํานวนมากขยะที่ได้เกิดกระบวนการ ผลิตทางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะขยะจากเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกําลังเพิ่มขึ้นอย่าง รวดเร็ว มีความเป็นพิษสูงและย่อยสลายยากเช่น ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มี โลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม เมื่อทิ้งลงดินทําให้ดินบริเวณนั้นมีโลหะหนัก สะสมอยู่มาก

การกำจัดขยะที่ไม่ถูกวิธี เผาโดยไม่มีการควบคุม ก่อให้เกิดสารไดออกซิน สร้างมลพิษในดิน อากาศ ทั้งในรูปแบบฝุ่นละออง ก๊าซพิษ และกลิ่นไม่พึงประสงค์ ทำให้เป็นอันตรายต่อผู้คนทั่วไปที่สูดดมหรือสัมผัส ข้อมูลจากสำนักอนามัย ระบุว่าพนักงานเก็บขยะที่ต้องอยู่กับแหล่งสะสมเชื้อโรคเป็นเวลานานกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน ป่วยบ่อยกว่าคนทั่วไป 10-15% โดยต้องเสี่ยงต่ออันตรายหลายรูปแบบ หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจในการแยกขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เน้นการสร้างความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกที่ดีโดยให้เทคนิคหรือแนวทางในการแยกขยะเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้องค์กร สังคม ให้น่าอยู่

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในปัญหาของขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ในการจัดการแยกขยะเพื่อสามารถนำไปกำจัดได้ง่าย
3. เพื่อส่งเสริมสร้างนิสัยในการใส่ใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และนำเรื่องมือต่างๆไปคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความยั่งยืน
4. เพื่อให้พนักงานหรือบุคลากรมีความเข้าใจหลักการของ 3R คือ Reduce Reuse และ Recycle

หัวข้อการอบรม
1. ทำไมต้องมีการแยกขยะ ?
2. การสร้างจิตสำนึกที่ดี
3. การปรับเปลี่ยน Mind Set เพื่อเพิ่ม Skill Set
• ด้านความคิด
• ด้านความรู้สึก
• ด้านการปฏิบัติงาน
4. เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการแยกขยะ
5. การใช้เครื่องมือ 5ส,Kaizen, ECRS เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ
6. ขยะมูลฝอยสามารถแบ่งแยกตามประเภทได้ทั้งหมด 4 ประเภท
7. การแก้ไขปัญหาขยะโดยใช้แนวคิด 3R คือ Reduce Reuse และ Recycle
8. โรงงาน Zero-Waste แยกขยะครบวงจร
9. การสร้างธนาคารขยะในโรงงาน
10. กรณีศึกษาการกำจัดขยะของญี่ปุ่น
11. การสร้าง Commitment ที่ดีในการแยะขยะ
12. สรุปการเรียนรู้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
• พนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบการการอบรม
• การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที
• การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ