อบรมหลักสูตร เทคนิคการเป็นนักสรรหาคัดเลือกบุคลากรและเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์งาน แบบมืออาชีพ

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญของหลักสูตร
การสรรหาคัดเลือกและการสัมภาษณ์บุคคลเข้าเป็นพนักงานขององค์กร ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สามารถส่งผลกระทบต่อผลงานโดยรวมขององค์กรในระยะยาว ซึ่งหากองค์กรขาดวิธีการหรือเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานในกระบวนการสรรหาคัดเลือก หรือผู้ทำหน้าที่สรรหาคัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้สมัครงานยังไม่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอ องค์กรก็อาจจะได้บุคคลที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ต้องการ ทำให้สูญเสียทั้งเวลา ค่าใช้จ่าย และผลงานที่องค์กรจะได้รับจากผู้สมัครรายนั้นก็ไม่เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวัง
แม้ว่าการสัมภาษณ์จะเป็นวิธีการคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีมานาน แต่ก็ยังเป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามการสัมภาษณ์ในปัจจุบันมีรูปแบบที่พัฒนาไปมาก โดยมีการกำหนดวิธีการมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ผลของการสัมภาษณ์มีความแม่นยำและน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ลักษณะคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ก็มุ่งเน้นการวัดผลสำเร็จและประสบการณ์ทำงานของผู้สมัครงานมากขึ้น เพื่อให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์สามารถทำนายความสามารถที่แท้จริงของผู้สมัครงานผู้นั้นได้มากที่สุด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการสรรหาคัดเลือกและการสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน ให้ผู้ทำหน้าที่สัมภาษณ์งาน
2. เพื่อให้สามารถสรรหาคัดเลือกผู้สมัครงานให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน
3. เพื่อให้มีเทคนิคและทักษะในการสัมภาษณ์และคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน

หัวข้อการอบรม
1. บทบาทของนักสรรหาคัดเลือกบุคลากรยุคใหม่
2. กระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน , แหล่งและวิธีการสรรหาบุคลากรยุคใหม่
3. การวางแผนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร และการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ในการสรรหาคัดเลือก
4. เทคนิคและ เครื่องมือเพื่อคัดสรรคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน
5. แบบทดสอบในการคัดสรรคนอย่างมีประสิทธิภาพ และตัวอย่างแบบฟอร์มตรวจสอบประวัติผู้สมัครงาน
6. บทบาทการเป็นเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์งานแบบมืออาชีพ
7. กระบวนการ รูปแบบ และขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน
8. เทคนิคการสัมภาษณ์ผู้สมัครงานแบบมีโครงสร้าง โดยใช้เครื่องมือ STAR , Competency Based
9. การประเมินผลการสัมภาษณ์ และเทคนิคต่างๆ ในการตัดสินใจคัดเลือกบุคลากร

รูปแบบการอบรม
บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก กรณีศึกษาจากตัวอย่างจริง , เน้น Workshop ฝึกปฏิบัติ ให้นำไปใช้ในการทำงานจริง