บริการเป็นที่ปรึกษา

ที่ปรึกษางานบุคคล บริหารพัฒนางานบุคคล พัฒนาองค์กร
HR & Organization & Development Consultation

1. จัดทำสมรรถนะบุคคล (Competency) และการวิเคราะห์งาน (Job Analysis /Job Description) เพื่อเป็นฐานบริหารพัฒนาบุคคลและองค์กร
2. จัดทำแผนฝึกอบรมบุคลากร (Training Road Map) ขององค์กร , แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Development Plan) ขององค์กร , แผนพัฒนาบุคลากรรายคน (IDP)
3. วางแผนกลยุทธ์บริหารพัฒนาบุคคลและองค์กร (HR Strategies & Transformation)
4. จัดทำระบบบริหารผลงานของบุคคลและองค์กร, Strategy Map, Balanced Scorecard (BSC), KPIs
5. จัดทำระบบพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development & Change)
6. จัดทำระบบบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Management) , แผนทดแทนตำแหน่ง (Succession Planning) งานที่สำคัญ , ระบบบริหารบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent Management)
7. การสำรวจและสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) การนำผลสำรวจไปใช้และจัดทำแผนสร้างความผูกพัน

จุดเด่นบริการเป็นที่ปรึกษาของ Vickk Training

• ที่ปรึกษาผู้มีประสบการณ์บริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรอย่างยาวนาน
• ที่ปรึกษาสามารถพัฒนาและประยุกต์ให้ตรงกับความต้องการขององค์กรของท่าน
• บุคลากรของท่านสามารถเรียนรู้ร่วมกับที่ปรึกษา (Partnership Approach) นำไปปฏิบัติต่อยอดเองได้ภายหลัง